Terminai ir sąlygos

Paskutinį kartą atnaujinta 2021 m. gegužės 28 d. Tai vertimas iš anglų kalbos. Kilus abejonėms ar nustačius neatitikimus, pirmenybė teikiama versijai anglų kalba.

Šios sąlygos ir nuostatos (toliau - Sąlygos) yra teisiškai įpareigojanti sutartis, sudaryta tarp CC Learning, UAB, įmonės kodas 305133737, adresas Marių g. 17, LT-93264 Klaipėda, Lietuva, ir jūsų asmeniškai ir, jei taikoma, subjekto, kurį atstovaujate ir kurio vardu naudojate šią svetainę ar bet kurią iš jos paslaugų (kartu vadinami „jūs“). Šios sąlygos reglamentuoja jūsų naudojimąsi CC Learning, UAB svetaine, esančia www.customsclearance.net („Platforma“), ir platformos paslaugomis („Paslaugos“), todėl atidžiai perskaitykite toliau pateiktą informaciją.

Prisijungdami  ar naudodamiesi bet kuria Platformos dalimi sutinkate, kad perskaitėte, suprantate ir sutinkate laikytis šių Sąlygų ir privatumo politikos, kuri yra įtraukta į šias Sąlygas ir yra jų dalis. Jei nesutinkate būti taip įpareigotas, neprisiunkite prie Platformos ir nenaudokite jos. 

Šios Sąlygos susijusios su jūsų teisėmis ir pareigomis ir apima svarbius atsakomybės atsisakymus.

1. BENDRA APŽVALGA

Platforma, jos Turinys ir Paslaugos yra prieinamos visiems fiziniams ir juridiniams asmenims, kurie turi teisę sudaryti sutartis (įpareigojančius susitarimus). Šio kriterijaus įrodymo tapatybės duomenų ar kontaktinių duomenų forma gali būti prašoma prisijungiant prie bet kurios (ar kai kurių) Paslaugos.

Paslaugomis naudojatės savo rizika. CC Learning, UAB neatsako už Platformoje paskelbtą Turinį. 

Bet kurios pagal šias Sąlygas teikiamos Paslaugos ir Turinys yra skirti asmeniškai jums ir negali būti perduoti ar priskirti kitiems asmenims, išskyrus jei dėl to atskirai raštiškai susitarta. 

Mes pasiliekame teisę be įspėjimo pakeisti ar atšaukti bet kurią iš Platformoje aprašytų Paslaugų ir Turinį. 

2. JURISDIKCIJOS PASIRINKIMAS IR PLATFORMOS NUOSTATOS

Šias Sąlygas reglamentuoja ir aiškina Lietuvos Respublikos įstatymai. Bet koks ginčas, kurio negalima išspręsti šalių diskusijomis, perduodamas išimtinei rajono ar apygardos teismo jurisdikcijai Vilniuje, Lietuvos Respublikoje. Jūs sutinkate su išimtine jurisdikcija ir teismų, tribunolų, agentūrų ir kitų ginčų sprendimo organizacijų vieta minėtoje vietinėje jurisdikcijoje visų ginčų, kylančių dėl ar susijusių su Platforma, CC Learning, UAB ir (arba) šiomis Sąlygomis, atvejais.

Jei kuris nors teismas ar reguliavimo institucija nusprendžia, kad kuri nors šių Sąlygų nuostata yra negaliojanti, tokia nuostata iš šių Sąlygų bus išbraukta, o likusios nuostatos ir toliau liks galioti.

3. ATSAKOMYBĖ

CC Learning, UAB negarantuoja, kad Platformai naudojama programinė įranga ir joje pateikta informacija bei Turinys ar kitos Paslaugos ir medžiaga, teikiama naudojant Platformą ar teikiama CC Learning, UAB yra be klaidų ar kad jų naudojimas bus nenutrūkstamas. CC Learning, UAB aiškiai atsisako visų garantijų, susijusių su minėtu dalyku, įskaitant, bet neapsiribojant, tikslumo, būklės, perkamumo ir tinkamumo konkrečiam tikslui aspektus. Nepaisant bet kokių priešingų  teiginių Platformoje, CC Learning, UAB jokiu atveju nebus atsakinga už bet kokį pelno, pajamų praradimą, netiesioginę, specialią, atsitiktinę, pasekminę ar kitą panašią žalą, atsiradusią dėl ar susijusią su Platforma ar atsiradusią dėl naudojimosi bet kuria per Platformą siūloma Paslauga.

CC Learning, UAB neteikia jokių pareiškimų ar garantijų dėl bet kurio Platformos Turinio aspekto ir netvirtina jokios bet kokių vartotojų pareikštos nuomonės. VISAS TURINYS PASKELBTAS „KOKS YRA“ IR TURINIO NAUDOJIMAS AR PASIKLIOVIMAS JUO YRA JŪSŲ PAČIŲ RIZIKA. MES NEATSAKOME UŽ BET KOKIO PLATFORMOJE PATEIKTO TURINIO NAUDOJIMO AR PASIKLIOVIMO JUO PASEKMES JUMS. Platformos Turinys yra skirtas tik bendro pobūdžio informacijai ir negali būti laikomas teisiniu patarimu, išvada ar konsultacija.

4. ATNAUJINIMAI

Interneto technologijos, leidybos technologijos ir taikomi įstatymai, taisyklės ir reglamentai dažnai keičiasi. Atitinkamai CC Learning, UAB pasilieka vienašalę teisę bet kuriuo metu atnaujinti, modifikuoti ir keisti Platformą, Sąlygas ir Privatumo politiką. Visi tokie atnaujinimai, modifikacijos ir pakeitimai („Atnaujinimai“) yra privalomi visiems Platformos vartotojams ir naršytojams. Informacija apie Atnaujinimus bus paskelbta Platformoje. Jūsų tolesnis Platformos naudojimas registruojantis ar be registracijos yra pakankamas sutikimas su Atnaujinimais.

 

5. TEISINIS ATSISAKYMAS NUO ATSAKOMYBĖS

PLATFORMOJE PASKELBTA MEDŽIAGA IR TURINYS IR BET KURIS TURINYS, KURIS SUKURTAS CC LEARNING, UAB ARBA PASKELBTAS PER CC LEARNING, UAB, TEIKIAMAS "KOKS YRA", BE JOKIOS GARANTIJOS AR NETIESIOGINĖS BET KOKIO POBŪDŽIO GARANTIJOS, ĮSKAITANT PREKYBINIO TINKAMUMO GARANTIJOS, INTELEKTINĖS NUOSAVYBĖS TEISIŲ NEPAŽEIDIMO GARANTIJOS AR GARANTIJOS DĖL TINKAMUMO BET KOKIAM KONKREČIAM TIKSLUI. JOKIU ATVEJU CC LEARNING, UAB NEBUS ATSAKINGA UŽ BET KOKIĄ ŽALĄ (ĮSKAITANT, TAČIAU NEAPSIRIBOJANT, NUOSTOLIUS DĖL PELNO PRARADIMO, VERSLO SUSTABDYMO/ NUTRAUKIMO, INFORMACIJOS PRARADIMO), KURI KYLA DĖL NAUDOJIMO AR NESUGEBĖJIMO NAUDOTI MEDŽIAGĄ, NET JEI CC LEARNING, UAB BUVO PRANEŠTA APIE TOKIOS ŽALOS GALIMYBĘ.

CC LEARNING UAB, SU JA SUSIJĘ FIZINIAI IR JURIDINIAI ASMENYS, TURINIO KŪRĖJAI IR (ARBA) MOKĖJIMO APDOROJIMO PASLAUGOS PARDAVĖJAI NEATSAKO UŽ JOKIĄ NETIESIOGINĘ, SPECIALIĄ, ATSITIKTINĘ, PASEKMINĘ AR ATGRASOMĄJĄ ŽALĄ, KURI ATSIRASTŲ NAUDOJANT PLATFORMĄ.

Be to, CC Learning UAB negarantuoja trečiųjų šalių medžiagoje pateiktų nuorodų ar kitų elementų informacijos tikslumo ar išsamumo.

6. NUOSTATA DĖL AUTORIŲ TEISĖMIS APSAUGOTOS MEDŽIAGOS PRISKYRIMO PAKEITIMO

Susisiekite su mumis elektroniniu paštu info@customsclearance.net, jei jūs ar jūsų organizacija norite pataisyti ar pakeisti priskyrimą ar pristatymą Platformoje naudojamo vaizdo/medžiagos, kurio jūs ar jūsų organizacija esate teisėtas autorinių teisių savininkas. Prašysime pateikti įrodymą, kad turite autorinių teisių į šią medžiagą, tačiau nedelsdami imsimės veiksmų pagal bet kokį pagrįstą prašymą.

7. PRETENZIJŲ DĖL AUTORIŲ TEISIŲ PAŽEIDIMO PRANEŠIMAS IR PROCEDŪRA

Individualūs Platformos turinio kūrėjai ir CC Learning, UAB dėjo visas pastangas, kad atrastų ir susisiektų su Platformoje naudojamų iliustracijų ir turinio autorinių teisių savininkais. Kai nepavyko rasti autorinių teisių savininko arba buvo duotas netyčinis leidimas ar padaryta klaida dėl autorinių teisių, CC Learning, UAB yra pasirengusi pašalinti turinį autorinių teisių savininkui pranešus ir paprašius. Jei manote, kad tam tikras per Platformą pateiktas turinys ar kita medžiaga tariamai pažeidžia jūsų autorines teises, turėtumėte pranešti CC Learning, UAB apie savo pretenziją dėl pažeidimo toliau nurodyta tvarka.

Mes apdorosime kiekvieną CC Learning, UAB gaunamą pranešimą apie tariamą pažeidimą ir imsimės atitinkamų veiksmų pagal galiojančius intelektinės nuosavybės įstatymus. Pranešimas su pretenzija dėl tariamo autorinių teisių pažeidimo turėtų būti išsiųstas el. paštu info@customsclearance.net (tema: „Takedown Request“).

Pranešime turi būti pateikta bent ši informacija:

  1. Elektroninis ar fizinis autorinių teisių savininko arba asmens, įgalioto veikti autorinių teisių savininko vardu, parašas.
  2. Autorių teisių saugomo darbo, kurio atžvilgiu - jūsų manymu - buvo pažeistos autorinės teisės, aprašymas.
  3. Aprašymas, kur Platformoje yra medžiaga, kuri - jūsų manymu - pažeidžia autorines teises, yra pakankamas, kad galėtume identifikuoti ir rasti medžiagą.
  4. Jūsų kontaktai, kad CC Learning, UAB galėtų susisiekti su jumis: jūsų adresas, telefono numeris ir el. pašto adresas.
  5. Rašytinis jūsų pareiškimas, kad jūs sąžiningai tikite, kad ginčijamas naudojimas nėra leistas  autorinių teisių savininko, jo atstovo ar įstatymų. 
  6. Jei atstovaujate leidėjui, jūsų rašytinis pareiškimas, kad jūs sąžiningai tikite, kad medžiaga nebuvo paskelbta viešojoje erdvėje arba nebuvo licencijuota pagal kitą licenciją prieš  jums įsigyjant autorines teises, nes tai gali padaryti jūsų autorines teises negaliojančiomis.
  7. Jūsų pareiškimas, kuriame nurodyta, kad aukščiau jūsų pranešime pateikta informacija yra tiksli ir jūs esate autorinių teisių savininkas arba esate įgaliotas veikti autorinių teisių savininko vardu.

8. INTELEKTINĖ NUOSAVYBĖ

Visas autorių teisių saugomas darbas, medžiaga, prekių ženklai ir kitos Platformos dalys (įskaitant, be apribojimų, Platformos dizainą, tekstą, grafiką ir visą programinę įrangą bei šaltinių kodus, susijusius su Platforma) ir turinys, arba dalys, pateikiamos kartu su Platforma bei saugomos autorių teisių, bet kokiomis aplinkybėmis lieka mūsų ar mūsų partnerių nuosavybe. Jūs neturite teisės naudoti tokio saugomo turinio ar medžiagos be aiškaus mūsų ir konkretaus partnerio leidimo.

Jums neleidžiama kopijuoti, atkurti, platinti ar gauti naudos bet kokia forma iš tokios medžiagos ar turinio, taip pat jūs negalite padėti ar leisti vykdyti aukščiau išvardintus veiksmus trečiajai šaliai.

Jei sužinosite, kad Sąlygos kokiu nors būdu pažeidžiamos, jūs sutinkate apie tai nedelsiant pranešti mums.

9. PREKIŲ ŽENKLAI IR KITOS TEISĖS

Visi prekių ženklai, logotipai, paslaugų ženklai, kolektyviniai ženklai, dizaino teisės, asmenybės teisės ar panašios teisės, kurias mini, naudoja ar cituoja CC Learning, UAB ir jos turinio kūrėjai, yra jų atitinkamų savininkų nuosavybė. Bet kokio prekės ženklo naudojimas mūsų medžiagoje turinio kūrėjui ar CC Learning, UAB nesuteikia jokių prekių ženklų nuosavybės teisių į tokius prekių ženklus, taip pat tokių prekių ženklų naudojimas nereiškia, kad jų savininkai yra susiję su CC Learning, UAB ir jos turinio kūrėjais arba juos patvirtina savininkais. Todėl CC Learning, UAB negali suteikti jokių teisių naudoti bet kokią kitaip apsaugotą medžiagą. Bet kokio tokio ar panašaus nematerialaus turto naudojimas yra jūsų pačių rizika.

Turinys, kuris pagrįsta CC Learning, UAB nuomone yra prekių ženklai, galėjo būti arba nebuvo paženklintas kaip toks. Tačiau nei tokio ženklinimo buvimas, nei jo nebuvimas neturi būti laikomas turinčiu įtakos bet kurio prekių ženklo teisiniam statusui.

Jei jūs arba jūsų organizacija/įmonė įsigyjate įmonei skirtą prenumeratą naudodami Platformą, mes naudosime jūsų logotipą, pavyzdžiui, jūsų įmonės registracijos puslapyje arba viešuose puslapiuose, kuriuose pateikiame prenumeratą įsigijusių įmonių pavyzdžius. Sutikdami su šiomis Sąlygomis, jūs leidžiate CC Learning, UAB naudoti jūsų logotipą Platformoje. Kai kurios įmonės ypatingai rūpinasi savo logotipo naudojimu ir, jei norite, kad CC Learning, UAB NEnaudotų jūsų logotipo, paprasčiausiai pasakykite mums, parašydami el. laišką adresu info@customsclearance.net (tema: „Takedown Request“) ir mes pašalinsime jūsų logotipą.

10. TREČIŲJŲ ŠALIŲ TINKLALAPIAI

Jei CC Learning, UAB pateikia nuorodas į kitas svetaines, nedarykite išvados ar prielaidos, kad CC Learning, UAB valdo, kontroliuoja ar yra kitaip susijusi su šiomis svetainėmis. Kai spustelėsite nuorodą Platformoje, mes neįspėsime, kad palikote Platformą ir jums bus taikomos paskirties svetainės sąlygos ir nuostatos (įskaitant privatumo politiką). Kai kuriais atvejais gali būti ne taip akivaizdu, kad palikote Platformą ir pasiekėte kitą svetainę. Prieš pateikdami konfidencialią informaciją ar vykdydami operacijas, atidžiai perskaitykite bet kurios kitos svetainės naudojimo sąlygas ir privatumo politiką. Jūs negalite pasikliauti šiomis Sąlygomis kitoje svetainėje.

CC Learning, UAB neatsako už jokios kitos svetainės turinį ar veiklą. Naudodamiesi Platforma, jūs pripažįstate ir sutinkate, kad CC Learning, UAB nėra atsakinga jums dėl bet kokio turinio ar kitos medžiagos, patalpintos ir aptarnaujamos bet kurios trečiosios šalies svetainės.

11. BENDRAVIMAS EL. PAŠTU: PRANEŠIMAS APIE KONFIDENCIALIĄ IR NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIĄ INFORMACIJĄ

El. pašto pranešimai, siunčiami iš CC Learning, UAB (t. y. domeno customsclearance.net), yra CC Learning, UAB teisinė nuosavybė ir yra skirti tik tam asmeniui, kuriam jie buvo adresuoti. Tokiuose pranešimuose gali būti slapta ar konfidenciali informacija ir jie neturėtų būti platinami ar naudojami jokiems kitiems tikslams, išskyrus tuos, kuriems jie skirti. Jei per klaidą gaunate pranešimą iš CC Learning, UAB, nedelsdami praneškite apie tai siuntėjui. Jei nesate numatytas gavėjas, informuojame, kad jums griežtai draudžiama naudoti, kopijuoti, keisti ar atskleisti pranešimo turinį. CC Learning, UAB neprisiima jokios atsakomybės už nuostolius ar žalą, atsirandančią dėl el. paštu siunčiamos informacijos naudojimo, įskaitant virusų padarytą žalą.

Jūs negalite naudoti ar leisti kitiems naudoti jūsų vartotojo vardą ir CC Learning, UAB el. pašto adresą ir siųsti Platformos vartotojams ar kitiems asmenims elektroninius laiškus, tiesioginius pranešimus, balso paštą, faksą, pokalbius, „šlamštą“ (el. paštas) ir „spim“ (tiesioginiai pranešimai) ar bet kokius kitus nepageidaujamus masinius pranešimus. Be rašytinio mūsų leidimo jūs negalite naudotis prieiga prie Platformos jokios informacijos apie mūsų vartotojus rinkimui jokiais tikslais. Negalite sukurti kelių naudotojų vardų, kad galėtumėte siųsti nepageidaujamus masinius pranešimus ar skelbti skelbimus ar kitus pranešimus Platformoje. Dėl bet kokio šių nuostatų pažeidimo jūsų paskyra gali būti nedelsiant sustabdyta ar uždaryta.

12. NAUDOJIMO SĄLYGOS

Dalis Platformoje pateikiamos informacijos teikiama nemokamai. Jei nuspręsite ją naudoti ar kopijuoti, tai nesukuria ar nereiškia jokios sutartinės ar nesutartinės atsakomybės iš CC Learning, UAB ar bet kurio iš Platformos narių, partnerių, rėmėjų, susijusių įmonių, prisidedančiųjų ar kitų vartotojų. Bet kokios tokios informacijos naudojimas yra jūsų pačių rizika.

13. PASKYRA

Įsigyjant Turinį Platformoje, CC Learning, UAB suteikia jums (kaip vartotojui) ribotą, neišimtinę, neperleidžiamą licenciją pasiekti ir peržiūrėti Turinį, už kurį sumokėjote visus reikalaujamus mokesčius, tik savo asmeniniams, nekomerciniams tikslams per Paslaugas, vadovaujantis šiomis Sąlygomis ir visomis sąlygomis ar apribojimais, susijusiais su konkrečiu Turiniu arba mūsų Paslaugų pobūdžiu. Visi kiti naudojimo būdai yra griežtai draudžiami. Jūs negalite atgaminti, perskirstyti, perduoti, priskirti, parduoti, transliuoti, nuomoti, dalintis, skolinti, modifikuoti, pritaikyti, redaguoti, kurti išvestinius kūrinius, sublicencijuoti ar kitaip perduoti ar naudoti bet kokį Turinį ar jo dalį, nebent mes suteikiame jums aiškų leidimą tai padaryti rašytine sutartimi, pasirašyta CC Learning, UAB įgalioto atstovo.

14. PRIEIGA PRIE VIDEO / VIDEO KURSŲ

Mes suteikiame licenciją prieigai prie įsigyto video / video kurso („kursas“) nustatytam laikotarpiui. Tačiau mes pasiliekame teisę bet kuriuo metu atšaukti bet kokią licenciją prieigai ir naudojimuisi kursais tuo atveju, kai nusprendžiame arba esame įpareigoti atšaukti prieigą prie kursų dėl teisinių ar politinių priežasčių, pavyzdžiui, jei dėl kurso, į kurį užsirašėte, yra pateiktas skundas dėl autorių teisių.

15. PRIEIGA PRIE STRAIPSNIŲ

Yra du būdai, kaip galite gauti prieigą prie mokamų straipsnių Platformoje: įsigydami atskirą straipsnį arba sumokėdami abonentinį mokestį (mėnesinį ar metinį). Bet kuriuo atveju CC Learning, UAB suteikia jums (kaip vartotojui) ribotą, neišimtinę, neperleidžiamą licenciją pasiekti ir peržiūrėti straipsnius ir susijusį turinį, už kurį sumokėjote visus reikiamus mokesčius, išimtinai savo asmeniniams, nekomerciniams tikslams per Paslaugas, vadovaujantis šiomis Sąlygomis ir bet kokiomis kitomis sąlygomis ar apribojimais, susijusiais su konkrečiu Turiniu ar mūsų Paslaugų pobūdžiu. Visi kiti naudojimo būdai yra griežtai draudžiami. Jūs negalite atgaminti, perskirstyti, perduoti, priskirti, parduoti, transliuoti, nuomoti, dalintis, skolinti, modifikuoti, pritaikyti, redaguoti, kurti išvestinius kūrinius, sublicencijuoti ar kitaip perduoti ar naudoti bet kokius straipsnius, nebent mes jums suteikiame aiškų leidimą tai daryti raštiška sutartimi, pasirašyta CC Learning, UAB įgalioto atstovo.

Kai įsigyjate atskirą straipsnį, paprastai suteikiame įsigyto straipsnio prieigos licenciją visam gyvenimui. Tačiau mes pasiliekame teisę bet kuriuo metu atšaukti bet kokią licenciją pasiekti ir naudoti straipsnius tuo atveju, kai nusprendžiame arba esame įpareigoti atšaukti prieigą prie bet kurio straipsnio dėl teisinių ar politinių priežasčių, pavyzdžiui, jei straipsnis tampa skundo dėl autorinių teisių objektu.

Mėnesinė prenumerata. Pirkdami mėnesio prenumeratą sutinkate su pradiniu ir pasikartojančiu (kai bus įdiegta pasikartojančių mokėjimų funkcija) mėnesio abonemento mokesčiu pagal tuo metu galiojančią mėnesio prenumeratos kainą ir prisiimate atsakomybę už visus pasikartojančius mokesčius, kol neatšauksite prenumeratos. Pasikartojančią mėnesio prenumeratą galite atšaukti bet kuriuo metu. 

Metinė prenumerata. Pirkdami metinę prenumeratą sutinkate su pradiniu ir pasikartojančiu (kai bus galima naudotis pasikartojančių mokėjimų funkcija) metinės prenumeratos mokesčiu pagal tuo metu galiojančią metinę prenumeratos kainą, ir prisiimate atsakomybę už visus pasikartojančius mokesčius, kol atšauksite prenumeratą. Psikartojančią metinę prenumeratą galite atšaukti bet kuriuo metu.

16. NUTRAUKIMAS

CC Learning, UAB turi teisę nutraukti jūsų prieigą prie Platformos, jei pagrįstai mano, kad pažeidėte bet kurią šių Sąlygų nuostatą. Po nutraukimo jums nebus leista naudotis Platforma. Jei jūsų prieiga prie Platformos yra nutraukta, CC Learning, UAB pasilieka teisę naudotis bet kokiomis priemonėmis, kurias ji laiko būtinomis, kad būtų užkirstas kelias neteisėtai prieigai prie Platformos, įskaitant, bet neapsiribojant, technologines kliūtis, IP susiejimą.

17. FORCE MAJEURE, PLATFORMOS NEVEIKIMAS AR PASLAUGŲ NEVEIKIMAS

CC Learning, UAB nebus atsakinga už nevykdymą pagal šias Sąlygas dėl bet kokio įvykio, kuris negali būti pagrįstai kontroliuojamas, įskaitant, tačiau neapsiribojant, darbo sutrikimus, interneto sutrikimus ar paslaugų teikimo pertraukimą, ryšių sutrikimus, trikdžius dėl paslaugų teikėjo  paslaugų teikimo CC Learning, UAB, gaisrą, terorizmą, stichinę nelaimę ar karą.

18. VEIKSMŲ LAIKO APRIBOJIMAS

Jūs pripažįstate ir sutinkate, kad, neatsižvelgiant į jokias kitas teisines nuostatas, bet koks reikalavimas ar pagrindas ieškiniui dėl Platformos naudojimo ar susijęs su jūsų naudojimusi Platforma turi būti pateiktas per vienerius kalendorinius metus po tokio reikalavimo ar pagrindo ieškiniui atsiradimo; vėlesnis pateikimas negalimas.

19. ATSISKAITYMAS, MOKĖJIMAI, GRĄŽINAMOSIOS IŠMOKOS, ATŠAUKIMAS

Jei nenurodyta kitaip, visi mokesčiai nurodomi eurais. Jūs esate atsakingas už savalaikį visų mokėjimų už CC Learning, UAB suteiktas Paslaugas atlikimą, įskaitant mokesčius, naudojantis esamais mokėjimo mechanizmais. 

Atsiskaitymas. Pirkdami Turinį, jūs suteikiate CC Learning, UAB leidimą imti ir apdoroti nurodytą konkretaus Turinio mokestį tuo metu nurodytu tarifu ir visus kitus mokesčius, kuriuos galite patirti naudodamiesi CC Learning, UAB paslaugomis. 

CC Learning, UAB pasilieka teisę bet kokiu būdu ir bet kuriuo metu koreguoti savo paslaugų ar bet kurių jų komponentų kainas. Nebent kitaip būtų aiškiai numatyta šiose Sąlygose. Bet kokie jūsų prenumeratos kainos pakeitimai įsigalios, kai išsiųsime jums pranešimą el. paštu. 

Mokestis už jūsų perkamą prenumeratos paslaugą bus skaičiuojamas prenumeratos mokėjimo termino pradžioje ir vėliau kiekvieną mėnesį ar metus (priklausomai nuo to, ar duota pasikartojanti prenumerata mokama kas mėnesį ar metus). CC Learning, UAB pasilieka teisę keisti atsiskaitymo datas. Tuo atveju, jei jūsų prenumerata prasideda tą dieną, kurios nėra nurodytą mėnesį, CC Learning, UAB gali pasirinkti kitą dieną, kurią laiko tinkama.

Mokėjimai. Internetinius mokėjimus už per platformą siūlomas paslaugas atlieka „Stripe“, vadinama „Mokėjimo platforma“. Mokėjimo platforma yra išorinis trečiųjų šalių mokėjimų apdorojimo paslaugų teikėjas, o jų mokėjimo paslaugoms ir kitoms paslaugoms taikomos atitinkamos jų sąlygos. CC Learning, UAB pasilieka teisę siūlyti papildomas mokėjimų platformas, kurios vadovausis atitinkamomis savo sąlygomis. CC Learning, UAB tiesiogiai ar netiesiogiai negauna, nelaiko, nesaugo ir nenaudoja jūsų kreditinės kortelės informacijos - ji niekada nepatenka į CC Learning, UAB serverius. Jūsų kreditinės kortelės duomenys yra neskelbtina asmeninė informacija, kurią tvarkys trečiosios šalys, tiesiogiai nesusijusios su CC Learning, UAB.

Jei mokėjimas nėra sėkmingai atliktas dėl kredito kortelės galiojimo pabaigos, lėšų trūkumo ar kitų priežasčių, o jūs neredaguojate mokėjimo būdo informacijos arba neatjungiate savo paskyros,  jūs būsite atsakingas už visas nesumokėtas sumas ir CC Learning, UAB įgis teisę toliau tęsti apmokestinimą, kai mokėjimo būdas bus prieinamas ir/arba atnaujintas. Už tam tikrus mokėjimo  būdus jūsų kredito kortelės išdavėjas ar kitas mokėjimo būdo paslaugų teikėjas gali imti operacijos mokesčius ar kitus mokesčius. CC Learning, UAB neatsako už tokius mokesčius ar rinkliavas. Išsamesnės informacijos teiraukitės savo mokėjimo būdo paslaugų teikėjo.

Grąžinimas. CC Learning, UAB šiuo metu siūlo 3 dienų pinigų grąžinimo garantiją pagrįstu prašymu - nebent yra svarbi ir dokumentais pagrįsta priežastis (pavyzdžiui, nesąžininga ar kitokia nederama jūsų elgsena). Tokią svarbią ir dokumentais pagrįstą priežastį bendrai apsvarstysite jūs ir CC Learning, UAB, ir jūs sutinkate, kad CC Learning, UAB sprendimas bus galutinis, vien tik jos nuožiūra. Visi kiti mokėjimai, atlikti CC Learning, UAB, paprastai negrąžinami. Tačiau CC Learning, UAB gali grąžinti pinigus ar pateikti kitą siūlymą, nurodydama sumą ir formą bei sprendimą ją grąžinti, vien tik savo nuožiūra. Bet koks įvykdytas grąžinimas nesuteikia teisės į tolesnes grąžinamąsias išmokas ar kitokį atlygį už panašius atvejus ateityje, taip pat neįpareigoja CC Learning, UAB juos teikti ateityje bet kokiomis aplinkybėmis.

Atšaukimas. Galite bet kada atšaukti pasikartojančią prenumeratą, o pasibaigus dabartinei prenumeratai, ji nebus automatiškai atnaujinta. Atminkite, kad pasikartojančių prenumeratų funkcija yra kuriama ir gali būti, kad dar nepasiekiama, kai skaitote šias Sąlygas. 

20. PAKEITIMAI PLATFORMOJE

CC Learning, UAB gali savo nuožiūra, bet kuriuo metu, be įspėjimo, terminuotai ar nuolatinai keisti, modifikuoti, sustabdyti, patobulinti arba nutraukti bet kurį Platformos aspektą, funkcionalumą, turinį ar paslaugą,  ir CC Learning, UAB nebus atsakinga už tai.

21. PAPILDOMOS SĄLYGOS

Šios Sąlygos apima visą susitarimą tarp jūsų ir CC Learning, UAB dėl Platformos ir CC Learning, UAB paslaugų naudojimo ir pakeičia visus ankstesnius susitarimus. Šios Sąlygos yra privalomos kiekvienai šios sutarties šaliai, jos teisių perėmėjams ir leidžiamiems priskyrimams. Šios Sąlygos ir visos jose numatytos jūsų teisės ir pareigos negali būti priskiriamos ar perleidžiamos be išankstinio raštiško CC Learning, UAB sutikimo. Šalies negalėjimas ar delsimas pasinaudoti bet kuriomis teisėmis, galiomis ar privilegijomis pagal šias Sąlygas neveiks kaip jų atsisakymas, taip pat bet koks vienkartinis ar dalinis pasinaudojimas bet kokia teise, galia ar privilegija neužkirs kelio jokiam kitam ar tolesniam jų naudojimui ar bet kokių kitų teisių, galių ar privilegijų naudojimui pagal šias Sąlygas. Jūs ir CC Learning, UAB esate nepriklausomos šalys, ir jokie agentūros, partnerystės, bendros įmonės, darbuotojo ir darbdavio santykiai nėra sukuriami šiomis Sąlygomis. Bet kurios šių Sąlygų nuostatos negaliojimas ar neįgyvendinamumas neturės įtakos kitų šių Sąlygų nuostatų galiojimui ar vykdytinumui, visos kitos nuostatos liks pilnai galioti ir veikti.

Pamiršote slaptažodį?

* Pažymėti laukai privalomi

Sutinku su Terminai ir Sąlygos  ir Privatumo politika

Slaptažodžio priminimas

Slaptažodžio priminimas išsiųstas


Login with Google Login with LinkedIn

Susisiekite su mumis

Ačiū už pranešimą
Maksimalus failo dydis 6 mb.
Failas per didelis