Terminai ir sąlygos

Paskutinį kartą atnaujinta 2021 m. gegužės 28 d. Tai vertimas iš anglų kalbos. Kilus abejonėms ar nustačius neatitikimus, pirmenybė teikiama versijai anglų kalba.

Šios sąlygos ir nuostatos (toliau - Sąlygos) yra teisiškai įpareigojanti sutartis, sudaryta tarp CC Learning, UAB, įmonės kodas 305133737, adresas Mariu g. 17, LT-93264 Klaipėda, Lietuva, ir jūsų asmeniškai ir, jei taikoma, subjekto, kurį atstovaujate ir naudojate šią svetainę ar bet kurią iš jos paslaugų, vardu (kartu vadinami „jūs“). Šios sąlygos reglamentuoja jūsų naudojimąsi CC Learning, UAB svetaine, esančia www.customsclearance.net („Platforma“), ir platformos paslaugomis („Paslaugos“), todėl atidžiai perskaitykite toliau pateiktą informaciją.

Prisijungdami  ar naudodamiesi bet kuria Platformos dalimi sutinkate, kad perskaitėte, suprantate ir sutinkate laikytis šių nuostatų ir privatumo politikos, kuri yra įtraukta į šias Sąlygas ir yra jų dalis. Jei nesutinkate būti taip įpareigotas, neprisiunkite prie Platformos ir nenaudokite jos. 

Šios Sąlygos susijusios su jūsų teisėmis ir pareigomis ir apima svarbius atsakomybės atsisakymus.

1. BENDRA APŽVALGA

Platforma, jos Turinys ir Paslaugos yra prieinamos visiems fiziniams ir juridiniams asmenims, kurie turi teisę sudaryti sutartis. CC Learning, UAB turi teisę prašyti šio kriterijaus įrodymo tapatybės duomenų ar kontaktinių duomenų forma prisijungiant prie bet kurios Paslaugos.

Paslaugomis naudojatės savo rizika. CC Learning, UAB neatsako už Platformoje paskelbtą Turinį. 

Bet kurios pagal šias Sąlygas teikiamos Paslaugos ir Turinys yra skirti asmeniškai jums ir negali būti perduoti ar priskirti kitiems asmenims, išskyrus jei dėl to atskirai raštiškai susitarta. 

Mes pasiliekame teisę be įspėjimo pakeisti ar atšaukti bet kurią iš platformoje aprašytų Paslaugų ir Turinį. 

2. JURISDIKCIJOS PASIRINKIMAS IR PLATFORMOS NUOSTATOS 

Šias Sąlygas reglamentuoja ir aiškina Lietuvos Respublikos įstatymai. Bet koks ginčas, kurio negalima išspręsti šalių diskusijomis, perduodamas išimtinei rajono jurisdikcijai ar apygardos teismo jurisdikcijai Vilniuje, Lietuvos Respublikoje. Jūs sutinkate su išimtine jurisdikcija ir teismų, tribunolų, agentūrų ir kitų ginčų sprendimo organizacijų vieta minėtoje vietinėje jurisdikcijoje visais ginčais, kylančiais dėl Platformos, CC Learning, UAB ir (arba) šių Sąlygų.

Jei kuris nors teismas ar reguliavimo institucija nusprendžia, kad kuri nors šių Sąlygų nuostata yra negaliojanti, tokia nuostata iš šių Sąlygų bus išbraukta, o likusios nuostatos ir toliau galioja.

3. ATSAKOMYBĖ

CC Learning, UAB negarantuoja, kad Platformai naudojama programinė įranga ir joje pateikta informacija bei Turinys ar kitos Paslaugos ir medžiaga, teikiama naudojant Platformą ar CC Learning, UAB yra be klaidų ar jų naudojimas bus nenutrūkstamas. CC Learning, UAB aiškiai atsisako visų garantijų, susijusių su minėtu dalyku, įskaitant, bet neapsiribojant, tikslumo, būklės, perkamumo ir tinkamumo konkrečiam tikslui aspektais. CC Learning, UAB jokiu atveju nebus atsakinga už bet kokį pelno, pajamų praradimą, netiesioginę, specialią, atsitiktinę, pasekminę ar kitą panašią žalą, atsiradusią dėl platformos ar susijusios su ja ar besinaudojant bet kuria iš Platformos siūlomų Paslaugų.

CC Learning, UAB nepateikia jokių pareiškimų ir garantijų dėl bet kurio platformos turinio aspekto ir nepatvirtina jokių autorių ar vartotojų pareikštų nuomonių. VISAS TURINYS PASKELBTAS „KOKS YRA“ IR JŪSŲ NAUDOJIMAS AR PASIKLIOVIMAS TURINIUI YRA JŪSŲ PAČIŲ RIZIKA. Platformos Turinys yra skirtas tik bendro pobūdžio informacijai ir negali būti laikomas teisiniu patarimu, išvada ar konsultacija.

4. ATNAUJINIMAI

Interneto technologijos, leidybos technologijos ir taikomi įstatymai, taisyklės ir reglamentai dažnai keičiasi. Atitinkamai CC Learning, UAB pasilieka vienašalę teisę bet kuriuo metu atnaujinti, modifikuoti ir keisti Platformą, Sąlygas ir Privatumo politiką. Visi tokie atnaujinimai, modifikacijos ir pakeitimai („Atnaujinimai“) yra privalomi visiems Platformos vartotojams ir naršyklėms. Informacija apie Atnaujinimus bus paskelbta Platformoje. Jūsų tolesnis Platformos naudojimas registruojantis ar naudojantis Platforma yra pakankamas sutikimas su Atnaujinimais.

5. TEISINIS ATSISAKYMAS NUO ATSAKOMYBĖS

PLATFORMOJE PASKELBTA MEDŽIAGA IR TURINYS IR BET KURIS TURINYS, KURIS SUKURTAS ARBA PASKELBTAS CC LEARNING, UAB, TEIKIAMAS "KOKS YRA", BE JOKIOS GARANTIJOS AR NETIESIOGINĖS BET KOKIO POBŪDŽIO GARANTIJOS, ĮSKAITANT PREKYBINIO TINKAMUMO GARANTIJOS, INTELEKTINĖS NUOSAVYBĖS TEISIŲ NEPAŽEIDIMO GARANTIJOS AR GARANTIJOS DĖL TINKAMUMO BET KOKIAM KONKREČIAM TIKSLUI. JOKIU ATVEJU CC LEARNING, UAB NEBUS ATSAKINGA UŽ BET KOKIĄ ŽALĄ (ĮSKAITANT, TAČIAU NEAPSIRIBOJANT, NUOSTOLIUS DĖL PELNO PRARADIMO, VERSLO SUSTABDYMĄ/ NUTRAUKIMĄ, INFORMACIJOS PRARADIMĄ), KURI KYLA DĖL NAUDOJIMO AR NESUGEBĖJIMO NAUDOTI TURINĮ, NET JEI CC LEARNING, UAB BUVO PRANEŠTA APIE TOKIOS ŽALOS GALIMYBĘ.

CC LEARNING UAB, JOS FILIALAI, TURINIO KŪRĖJAI IR (ARBA) MOKĖJIMO APDOROJIMO PARDAVĖJAI NENEŠA ATSAKOMYBĖS UŽ JOKIĄ NETIESIOGINĘ, SPECIALIĄ, ATSITIKTINĘ, PASEKMINĘ, AR PAVYZDINĘ ŽALĄ, KURI ATSIRASTŲ NAUDOJANT PLATFORMĄ.

Be to, CC Learning UAB negarantuoja trečiųjų šalių pateiktų nuorodų ar kitų platformoj esančių elementų informacijos tikslumo ar išsamumo.

6. NUOSTATOS DĖL AUTORIŲ TEISĖS TEISIŲ MEDŽIAGŲ PASKIRSTYMO 

Susisiekite su mumis elektroniniu paštu info@customsclearance.net, jei jūs ar jūsų organizacija norite pataisyti ar pakeisti bet kokio Platformoje naudojamo vaizdo ar medžiagos priskyrimą ar pristatymą, kurio jūs ar jūsų organizacija esate teisėtas autorinių teisių savininkas. Prašysime pateikti įrodymą, kad turite autorinių teisių į šią medžiagą, tačiau nedelsdami imsimės visų pagrįstų prašymų.

7. PRANEŠIMAS IR AUTORINIŲ TEISIŲ PAŽEIDIMŲ PAREIŠKIMŲ TVARKA 

Individualūs Platformos turinio kūrėjai ir CC Learning, UAB dėjo visas pastangas atrasti ir susisiekti su platformoje naudojamų iliustracijų ir turinio autorinių teisių savininkais. Tiek, kiek nepavyko rasti autorinių teisių savininko arba buvo padaryta netyčinė leidimo ar autorinių teisių klaida, CC Learning, UAB yra pasirengusi pašalinti turinį autorinių teisių savininkui pranešus ir paprašius. Jei manote, kad bet koks per Platformą pateiktas turinys ar kita medžiaga tariamai pažeidžia jūsų autorines teises, turėtumėte pranešti CC Learning, UAB apie savo pažeidimo reikalavimą toliau nurodyta tvarka.

Mes apdorosime kiekvieną pranešimą apie įtariamą pažeidimą, kurį gauna CC Learning, UAB, ir imsimės atitinkamų veiksmų pagal galiojančius intelektinės nuosavybės įstatymus. Pranešimas apie įtariamą autorių teisių pažeidimą turėtų būti išsiųstas el. paštu info@customsclearance.net (tema: „Takedown Request“).

Pranešime turi būti bent ši informacija:

  1. Elektroninis ar fizinis autorinių teisių savininko arba asmens, įgalioto veikti autorinių teisių savininko vardu, parašas.
  2. Autorių teisių saugomo darbo, kuris jūsų manymų yra pažeistas, aprašymas
  3. Aprašymas, kur yra jūsų pareikšta pažeidžianti medžiaga Platformoje, pakankamas, kad galėtume identifikuoti ir rasti medžiagą.
  4. Jūsų kontaktai, kad CC Learning, UAB galėtų susisiekti su jumis, pvz., jūsų adresas, telefono numeris ir el. pašto adresas.
  5. Rašytinis jūsų pareiškimas, kad jūs sąžiningai tikite, kad ginčijamas naudojimas nėra autorinių teisių savininko, jo atstovo ar įstatymų leidimas. 
  6. Jei atstovaujate leidėjui, jūsų rašytinis pareiškimas, kad jūs sąžiningai tikite, kad medžiaga nebuvo paskelbta viešojoje erdvėje arba nebuvo licencijuota pagal kitą licenciją, prieš įsigydami autorines teises, nes tai gali padaryti jūsų autorines teises negaliojančias.
  7. Jūsų pareiškime turi būti nurodyta, kad aukščiau jūsų pranešime pateikta informacija yra tiksli ir jūs esate autorinių teisių savininkas arba esate įgaliotas veikti autorinių teisių savininko vardu.

8. INTELEKTINĖ NUOSAVYBĖ 

Visas autorinių teisių saugomas darbas, medžiaga, prekių ženklai ir kitos Platformos dalys (įskaitant, be apribojimų, Platformos dizainą, tekstą, grafiką ir visą programinę įrangą bei šaltinių kodus, susijusius su platforma) ir Turinys, arba dalys, pateikiamos kartu su Platforma, kurios yra saugomos autorinėmis teisėmis, bet kokiomis aplinkybėmis lieka mūsų ar mūsų partnerių nuosavybė. Jūs neturite teisės naudoti tokio saugomo Turinio ar medžiagos be aiškaus mūsų ir konkretaus partnerio leidimo.

Jums neleidžiama kopijuoti, atkurti, platinti ar gauti jokios formos naudos iš tokios medžiagos ar Turinio, taip pat negalite padėti ar įgalinti aukščiau išvardytų veiklų trečiajai šaliai.

Jei sužinosite, kad sąlygos kokiu nors būdu pažeidžiamos, sutinkate apie tai nedelsiant pranešti mums.

9. PREKIŲ ŽENKLAI IR KITOS TEISĖS 

Visi prekių ženklai, logotipai, paslaugų ženklai, kolektyviniai ženklai, dizaino teisės, asmenybės teisės ar panašios teisės, kurias mini, naudoja ar cituoja CC Learning, UAB ir jos turinio kūrėjai, yra jų atitinkamų savininkų nuosavybė. Bet kokio prekės ženklo naudojimas mūsų medžiagoje turinio kūrėjui ar CC Learning, UAB nesuteikia jokių prekių ženklų nuosavybės teisių į tokius prekių ženklus, taip pat tokių prekių ženklų naudojimas nereiškia jokio ryšio su arba patvirtina CC Learning, UAB ir jos turinio kūrėjus savininkais. CC Learning, UAB negali suteikti jokių teisių naudoti kitaip apsaugotas medžiagas. Bet kokio tokio ar panašaus bekūnio turto naudojimas yra jūsų pačių rizika.

Turinys, kuris, remiantis CC Learning, UAB pagrįsta nuomone, yra prekių ženklai, gali būti arba gali būti nebuvo paženklinti kaip tokie. Tačiau nei tokių paženklinimų buvimas, nei jų nebuvimas neturi būti laikomas turinčiu įtakos prekių ženklų teisiniam statusui.

Jei jūs arba jūsų organizacija/ įmonė užsiregistruosite įsigysite įmonei skirtą prenumeratą naudodami Platformą, mes galime naudoti jūsų logotipą, pavyzdžiui, jūsų įmonės registracijos puslapyje arba viešuose puslapiuose, kuriuose pateikiame įmonių pavyzdžius, kurios įsigijo prenumeratą. Sutikdami su šiomis Sąlygomis, jūs leidžiate CC Learning, UAB naudoti jūsų logotipą Platformoje. Kai kurios įmonės labai rūpinasi savo logotipo naudojimu ir, jei norite, kad CC Learning, UAB NEnaudotų jūsų logotipo, paprasčiausiai pasakykite mums, parašydami el. laišką adresu info@customsclearance.net (tema: „Takedown Request“) ir mes pašalinsime jūsų logotipą.

10. TREČIŲJŲ ŠALIŲ TINKLALAPIAI 

Jei CC Learning, UAB pateikia nuorodas ar nuorodas į kitas svetaines, nedarykite išvados ar prielaidos, kad CC Learning, UAB valdo, kontroliuoja ar yra kitaip susijusi su šiomis svetainėmis. Kai spustelėsite nuorodą Platformoje, mes neįspėsime, kad palikote Platformą ir jums bus taikomos paskirties svetainės sąlygos ir nuostatos (įskaitant privatumo politiką). Prieš pateikdami konfidencialią informaciją ar vykdydami operacijas, atidžiai perskaitykite bet kurios kitos svetainės naudojimo sąlygas ir privatumo politiką. Kitoje svetainėje negalite pasikliauti šiomis Sąlygomis.

CC Learning, UAB neatsako už jokios kitos svetainės turinį ar veiklą. Naudodamiesi Platforma, jūs pripažįstate ir sutinkate, kad CC Learning, UAB nėra atsakinga už jūsų duomenis ar kitą informaciją, pateiktą ir saugomą trečiosios šalies svetainėje.

11. BENDRAVIMAS EL. PAŠTU: PRANEŠIMAS APIE KONFIDENCIALIĄ INFORMACIJĄ 

El. pašto pranešimai, siunčiami iš CC Learning, UAB (t. y. domeno customsclearance.net), yra CC Learning, UAB teisinė nuosavybė ir yra skirti tik tam asmeniui, kuriam jie buvo adresuoti. Tokiuose pranešimuose gali būti slapta ar konfidenciali informacija ir jie neturėtų būti platinami ar naudojami jokiems kitiems tikslams, išskyrus tuos, kuriems jie skirti. Jei per klaidą gaunate pranešimą iš CC Learning, UAB, nedelsdami praneškite apie tai siuntėjui. Jei nesate numatytas gavėjas, jums pranešama, kad jums griežtai draudžiama naudoti, kopijuoti, keisti ar atskleisti pranešimo turinį. CC Learning, UAB neprisiima jokios atsakomybės už nuostolius ar žalą, atsirandančią dėl el. paštu siunčiamos informacijos naudojimo, įskaitant virusų žalą.

Jūs negalite naudoti ar leisti kitiems naudoti jūsų vartotojo vardą ir CC Learning, UAB el. pašto adresą rašyti el. laiškus, tiesioginiams pranešimams, balso paštui, faksui, pokalbiams, „šlamštui“ (el. Paštas) ir „spim“ (tiesioginiai pranešimai) ar siųsti bet kokį kitą nepageidaujamą masinį pranešimą Platformos vartotojams ar kitiems asmenims. Jūs neturite prieigos prie Platformos rinkti jokios informacijos apie mūsų vartotojus jokiais tikslais be mūsų rašytinio leidimo. Negalite sukurti kelių naudotojų vardų, kad galėtumėte siųsti nepageidaujamus masinius pranešimus ar skelbti skelbimus ar kitus pranešimus Platformoje. Bet koks šių nuostatų pažeidimas gali nedelsiant sustabdyti ar nutraukti jūsų paskyros naudojimą.

12. NAUDOJIMO SĄLYGOS 

Dalis Platformoje pateikiamos informacijos teikiama nemokamai. Jei nuspręsite ją naudoti ar kopijuoti, tai nesukuria ar nereiškia jokios sutartinės ar nesutartinės atsakomybės iš CC Learning, UAB ar bet kurio iš Platformos narių, partnerių, rėmėjų, filialų, pagalbininkų ar kitų vartotojų. Bet kokios tokios informacijos naudojimas yra jūsų pačių rizika.

13. PASKYRA

Įsigydami Turinį Platformoje, CC Learning, UAB suteikia jums (kaip vartotojui) ribotą, neišimtinę, neperleidžiamą licenciją pasiekti ir peržiūrėti Turinį, už kurį sumokėjote visus reikalaujamus mokesčius, tik už savo asmeninį, ne komerciniais tikslais per Paslaugas, vadovaujantis šiomis Sąlygomis ir visomis sąlygomis ar apribojimais, susijusiais su konkrečiu Turiniu arba mūsų Paslaugų ypatybe. Visi kiti naudojimo būdai yra aiškiai draudžiami. Jūs negalite atgaminti, perskirstyti, perduoti, priskirti, parduoti, transliuoti, nuomoti, dalintis, skolinti, modifikuoti, pritaikyti, redaguoti, kurti išvestinius kūrinius, sublicencijuoti ar kitaip perduoti ar naudoti bet kokį Turinį ar jo dalį, nebent mes suteikiame jums aiškų leidimą tai padaryti rašytine sutartimi, pasirašyta CC Learning, UAB įgalioto atstovo.

14. PRIEIGA PRIE VIDEO / VIDEO KURSŲ

Mes suteikiame licenciją prieigai nustatytam laikotarpiui prie įsigyto video / video kurso („kursas“). Tačiau mes pasiliekame teisę atšaukti bet kokią licenciją prieigai ir naudojimuisi kursais, tuo atveju, jei nusprendžiame arba esame įpareigoti atšaukti prieigą prie kursų dėl teisinių ar politinių priežasčių, pavyzdžiui, jei dėl kurso, į kurį užsirašėte, yra pateiktas skundas dėl autorių teisių.

15. PRIEIGA PRIE STRAIPSNIŲ

Yra du būdai, kaip galite gauti prieigą prie mokamų straipsnių platformoje, būtent įsigydami atskirą straipsnį arba sumokėdami abonentinį mokestį (kas mėnesį ar metus). Bet kuriuo atveju CC Learning, UAB suteikia jums (kaip vartotojui) ribotą, neišimtinę, neperleidžiamą licenciją pasiekti ir peržiūrėti straipsnius ir susijusį turinį, už kurį sumokėjote visus reikiamus mokesčius, išimtinai jūsų asmeniniams, nekomerciniams tikslams per Paslaugas, vadovaujantis šiomis Sąlygomis ir bet kokiomis kitomis sąlygomis ar apribojimais, susijusiais su konkrečiu mūsų Paslaugų turiniu ar ypatybėmis. Visi kiti naudojimo būdai yra aiškiai draudžiami. Jūs negalite atgaminti, perskirstyti, perduoti, priskirti, parduoti, transliuoti, nuomoti, dalintis, skolinti, modifikuoti, pritaikyti, redaguoti, kurti išvestinius kūrinius, sublicencijuoti ar kitaip perduoti ar naudoti bet kokius straipsnius, nebent mes jums tai aiškiai suteikiame raštiškoje sutartyje, pasirašytoje CC Learning, UAB įgalioto atstovo.

Kai įsigyjate straipsnį atskirai, paprastai suteikiame įsigyto straipsnio prieigos licenciją visam gyvenimui. Tačiau mes pasiliekame teisę bet kuriuo metu atšaukti bet kokią licenciją naudotis ir naudoti straipsnius tuo atveju, kai nusprendžiame arba esame įpareigoti atšaukti prieigą prie bet kurio straipsnio dėl teisinių ar politinių priežasčių, pavyzdžiui, jei straipsnis tampa skundo dėl autorinių teisių objektu.

Mėnesinė prenumerata. Pirkdami mėnesio prenumeratą sutinkate su pradiniu ir pasikartojančiu (kai bus įdiegta pasikartojančių mokėjimų funkcija) mėnesio abonemento mokesčiu pagal tuo metu galiojančią mėnesio prenumeratos kainą ir prisiimate atsakomybę už visus pasikartojančius mokesčius, kol neatšauksite prenumeratos. Galite bet kada atšaukti pasikartojančią mėnesio prenumeratą. 

Metinė prenumerata. Pirkdami metinę prenumeratą sutinkate su pradiniu ir pasikartojančiu (kai bus galima naudotis pasikartojančių mokėjimų funkcijomis) metinės prenumeratos mokesčiu pagal tuo metu galiojančią metinę prenumeratos kainą, ir prisiimate atsakomybę už visus pasikartojančius mokesčius, kol atšauksite prenumeratą. Galite bet kada atšaukti pasikartojančią metinę prenumeratą.

16. NUTRAUKIMAS 

CC Learning, UAB turi teisę nutraukti jūsų prieigą prie Platformos, jei pagrįstai mano, kad pažeidėte bet kurią šių Sąlygų nuostatą. Po nutraukimo jums nebus leista naudotis Platforma. Jei jūsų prieiga prie Platformos yra nutraukta, CC Learning, UAB pasilieka teisę naudotis bet kokiomis priemonėmis, kurias ji laiko būtinomis, kad būtų užkirstas kelias neteisėtai prieigai prie Platformos, įskaitant, bet neapsiribojant, technologines kliūtis, IP susiejimą.

17. FORCE MAJEURE, PLATFORMOS TECHNIS NEVEIKIMAS AR PASLAUGŲ NEVEIKIMAS

CC Learning, UAB nebus atsakinga už nevykdymą pagal šias Sąlygas dėl bet kokio įvykio, kuris negali būti pagrįstai kontroliuojamas, įskaitant, tačiau neapsiribojant, darbo sutrikimus, interneto sutrikimus ar paslaugų pertraukimą, ryšių sutrikimus, kitų paslaugų teikėjų paslaugų CC Learning, UAB trikdžius, gaisrą, terorizmą, stichinę nelaimę ar karą.

18. VEIKSMŲ LAIKO APRIBOJIMAS 

Jūs pripažįstate ir sutinkate, kad, neatsižvelgiant į jokias kitas teisines nuostatas, bet koks reikalavimas ar pretenzija, kurį galite pareikšti dėl Platformos naudojimo, ar susijęs su jūsų naudojimusi Platforma, turi būti pateiktas per vienerius kalendorinius metus po tokio reikalavimo ar veiksmų pagrindo atsiradimo, vėlesnis pateikimas negalimas.

19. ATSISKAITYMAS, MOKĖJIMAI, GRĄŽINAMOSIOS IŠMOKOS, ATŠAUKIMAS

Jei nenurodyta kitaip, visi mokesčiai nurodomi eurais. Jūs esate atsakingas už visų mokėjimų už CC Learning, UAB Paslaugas atlikimą, įskaitant mokesčius, naudojantis esamais mokėjimo mechanizmais. 

Atsiskaitymas. Pirkdami turinį, jūs suteikiate leidimą CC Learning, UAB imti ir apdoroti nurodytą konkretaus turinio mokestį tuo metu nurodytu tarifu ir visus kitus mokesčius, kuriuos galite patirti naudodamiesi CC Learning, UAB paslaugomis. 

CC Learning, UAB pasilieka teisę bet kokiu būdu ir bet kuriuo metu koreguoti savo paslaugų ar bet kurių jų komponentų kainas. Nebent kitaip būtų aiškiai numatyta šiose Sąlygose, bet kokie jūsų abonemento kainos pakeitimai įsigalios jums gavus el. laišką. 

Mokestis už jūsų perkamą prenumeratos paslaugą bus skaičiuojamas prenumeratos mokėjimo termino pradžioje ir vėliau kiekvieną mėnesį ar metus (priklausomai nuo to, ar duota pasikartojanti prenumerata mokama kas mėnesį ar metus). CC Learning, UAB pasilieka teisę keisti ar kitaip pakeisti atsiskaitymo datas. Tuo atveju, jei jūsų prenumerata prasideda tą dieną, kurios nėra nurodytą mėnesį, CC Learning, UAB gali pasirinkti kitą dieną, kurią laiko tinkama.

Mokėjimai. Internetinius mokėjimus už per platformą siūlomas paslaugas atlieka „Stripe“, vadinama „Mokėjimo platforma“. Mokėjimo platforma yra išorinis trečiųjų šalių mokėjimų apdorojimo paslaugų teikėjas, o jų mokėjimo paslaugoms ir kitoms paslaugoms taikomos atitinkamos jų sąlygos. CC Learning, UAB pasilieka teisę siūlyti tolesnes mokėjimų platformas, kurios vadovausis atitinkamomis savo sąlygomis. CC Learning, UAB tiesiogiai ar netiesiogiai negauna, nelaiko, nesaugo ir nenaudoja jūsų kreditinės kortelės informacijos - ji niekada nepatenka į CC Learning, UAB serverius. Jūsų kreditinės kortelės duomenys yra neskelbtina asmeninė informacija, kurią tvarkys trečiosios šalys, nesusijusios su CC Learning, UAB.

Jei mokėjimas nėra sėkmingai atliktas dėl kredito kortelės galiojimo pabaigos, lėšų trūkumo ar kitų priežasčių, o jūs neredaguojate mokėjimo metodo informacijos arba neatjungiate savo paskyros,  jūs būsite atsakingas už visas nesumokėtas sumas ir CC Learning, UAB įgis teisę  nuskaičiuoti šias sumas, kai bus redaguota mokėjimo informacija. Už tam tikrus mokėjimo metodus jūsų kredito kortelės išdavėjas ar kitas mokėjimo metodo paslaugų teikėjas gali imti operacijos mokesčius ar kitus mokesčius. CC Learning, UAB neatsako už tokius mokesčius ar rinkliavas. Išsamesnės informacijos teiraukitės savo mokėjimo metodo paslaugų teikėjo.

Grąžinimas. CC Learning, UAB šiuo metu siūlo 3 dienų pinigų grąžinimo garantiją pagrįstu prašymu Tokį prašymą bendrai apsvarstysite jūs ir CC Learning, UAB ir jūs sutinkate, kad CC Learning, UAB sprendimas bus galutinis, esant vien tik jos nuožiūra. Visi kiti mokėjimai, atlikti CC Learning, UAB, paprastai negrąžinami. Tačiau CC Learning, UAB gali grąžinti pinigus ar sumokėti kitą sumą, nurodydama sumą ir formą bei sprendimą ją grąžinti savo nuožiūra. Bet koks įvykdytas grąžinimas nesuteikia teisės į tolesnes grąžinamąsias išmokas ar kitus panašių atvejų svarstymus ateityje, taip pat neįpareigoja CC Learning, UAB juos teikti bet kokiomis aplinkybėmis.

Atšaukimas. Galite bet kada atšaukti pasikartojančią prenumeratą ir pasibaigus dabartinei prenumeratai, ji nebus automatiškai atnaujinta. Atminkite, kad pasikartojančių prenumeratų funkcija yra kuriama ir gali būti, kad dar nepasiekiama, kai skaitote šias sąlygas. 

20. PAKEITIMAI PLATFORMOJE

CC Learning, UAB gali savo nuožiūra bet kuriuo metu be įspėjimo pakeisti, modifikuoti, sustabdyti, patobulinti arba nutraukti bet kurį Platformos aspektą, funkcionalumą, Turinį ar Paslaugą, bet kuriuo metu be įspėjimo ir CC Learning, UAB nebus atsakinga už tai.

21. PAPILDOMOS SĄLYGOS

Šiose sąlygose pateikiamas visas jūsų ir CC Learning, UAB susitarimas dėl platformos ir CC Learning, UAB paslaugų naudojimo ir pakeičiami visi ankstesni susitarimai. Šios sąlygos yra privalomos kiekvienai šios sutarties šaliai, jos teisių perėmėjams ir leidžiamiems priskyrimams. Šios sąlygos ir visos jose numatytos jūsų teisės ir pareigos negali būti perleidžiamos ar perleidžiamos be išankstinio raštiško CC Learning, UAB sutikimo. Šalies negalėjimas ar delsimas pasinaudoti bet kuriomis teisėmis, galiomis ar privilegijomis pagal šias Sąlygas neveiks kaip jų atsisakymas, taip pat bet koks vienetinis ar dalinis naudojimasis bet kokia teise, galia ar privilegija neužkirs kelio jokiam kitam ar tolesniam jų naudojimui ar bet kokių kitų teisių ar galių įgyvendinimui pagal šias Sąlygas. Jūs ir CC Learning, UAB esate nepriklausomos šalys, ir jokios agentūros, partnerystės, bendros įmonės, darbuotojo ir darbdavio santykiai nėra sukuriami šiomis Sąlygomis. Bet kurios šių Sąlygų nuostatos negaliojimas neturės įtakos kitų šių Sąlygų nuostatų galiojimui ar vykdytinumui, visos kitos sąlygos išliks pilnai galioti ir veikti.

Pamiršote slaptažodį?

Slaptažodžio priminimas

Slaptažodžio priminimas išsiųstas


Prisijungti su Google

Susisiekite su mumis

Ačiū už pranešimą
Jūsų el. pašto adresas gali būti naudojamas tik norint susisiekti su jumis dėl problemos. Jis nebus naudojamas reklamos tikslais.
Maksimalus failo dydis 6 mb.
Failas per didelis