Privatumo politika

Ši Privatumo politika paskutinį kartą buvo atnaujinta 2023 m. kovo 20 d. Tai vertimas iš anglų kalbos. Kilus abejonėms ar nustačius neatitikimus, pirmenybė teikiama versijai anglų kalba.

Mes žinome, kad jūsų asmens duomenų apsauga yra labai svarbi. Mes renkame ir tvarkome tik tuos duomenis, kurie yra būtini vykdant mūsų veiklą. Mes tvarkome asmens duomenis teisėtu, skaidriu ir sąžiningu būdu, iš anksto nustatytais tikslais ir tik tiek, kiek tai būtina tvarkymo tikslams pasiekti. Tvarkydami asmens duomenis norime, kad jie būtų tikslūs, saugūs, konfidencialūs, tinkamai saugomi ir apsaugoti.

Jūsų asmens duomenys tvarkomi iš mūsų gyvenamosios šalies, t. y. Lietuvos Respublikos. Jūsų asmens duomenys tvarkomi pagal 2016 m. balandžio 27 d. priimtą Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą (ES) 2016/679 (toliau – BDAR), taip pat asmens duomenų tvarkymo reikalavimus, nustatytus kituose galiojančiuose teisės aktuose.

1. KAS TAI PER DOKUMENTAS?

Perskaitę šią privatumo politiką (Privatumo politika) jūs žinosite, kaip ir kodėl mes tvarkome jūsų asmens duomenis, kaip mes gauname jūsų asmens duomenis, kam pateikiame, kaip saugome jūsų asmens duomenis ir kokios yra jūsų, kaip duomenų subjekto, teisės. Duomenų subjektas – fizinis asmuo, kuris gali būti identifikuojamas tiesiogiai arba netiesiogiai per identifikavimo informaciją (t. y. asmens duomenis). Tačiau mūsų paslaugų vartotojai yra verslo asmenys arba studentai (daugiau informacijos rasite Bendrose naudojimo sąlygose). Atitinkamai prašome  atkreipti dėmesį į tai, kad tik asmens duomenų tvarkymą (ne visą informacijos tvarkymo sritį) reglamentuoja BDAR ir kiti taikytini teisės aktai.

Privatumo politikoje nustatytos privatumo sąlygos, susijusios su jūsų asmens duomenų tvarkymu ir mūsų privatumo taisyklėmis, taikomomis mūsų veikloje naudojant mūsų interneto svetainę, t. y. platformą www.customsclearance.net („Platforma“) ir (arba) mūsų paskyras socialiniuose tinkluose („Facebook“, „YouTube“, „Linkedin“), kiek tai susiję su asmens duomenų tvarkymu ir mūsų veikloje taikomomis privatumo taisyklėmis. Atidžiai perskaitykite Privatumo politiką, nes kiekvieną kartą, apsilankę mūsų Platformoje ir (arba) mūsų socialinių tinklų paskyrose, jūs sutinkate su šios Privatumo politikos sąlygomis. Jei nesutinkate su šiomis sąlygomis, nesilankykite mūsų Platformoje ir (arba) mūsų paskyrose.

Privatumo politika taip pat taikoma visiems, kurie lankosi Platformoje ir (arba) mūsų socialinių tinklų paskyrose, taip pat veiksmams, kurie galėjo būti atlikti Platformoje ir (arba) mūsų socialinių tinklų paskyrose, įskaitant turinio peržiūrą, užklausų pateikimą, komentarų rašymą ir kt.

Mes pripažįstame vaikų privatumo interesus ir skatiname tėvus bei globėjus aktyviai dalyvauti  savo vaikų internetinėje veikloje ir pomėgiuose. Vaikai neturėtų naudotis mūsų paslaugomis. Jei sužinosime, kad surinkome vaiko asmens duomenis, imsimės pagrįstų veiksmų juos ištrinti. Tėvai ir globėjai, manantys, kad galbūt surinkome vaiko asmens duomenis, gali pateikti mums prašymą dėl jų pašalinimo.

Šioje Privatumo politikoje vartojama sąvoka „asmens duomenys“ apibrėžiama kaip bet kokia informacija, leidžianti mums jus identifikuoti - tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyti jūsų tapatybę. Asmens duomenys gali būti, pavyzdžiui, vardas, pavardė, el. paštas, telefono numeris, vietos duomenys ir internetinis identifikatorius, charakteristikos ir kiti asmens duomenys, kaip jie yra nurodyti BDAR.

2. KAS MES TOKIE?

Šią Platformą valdome ir administruojame mes, t. y. CC Learning, UAB,  kontaktinis el. paštas: info@customsclearance.net („Mes“ arba „mes“).

Kai pateikiate mums savo asmens duomenis (kiekvieną kartą, kai naudojate mūsų Platformą ir (arba) mūsų socialinių tinklų paskyras) arba mes renkame ar gauname jūsų asmens duomenis iš kitų šaltinių, mes tampame jūsų asmens duomenų valdytojais ir tvarkome juos šioje Privatumo politikoje nurodytais tikslais. Jūs turite teisę naudotis savo teisėmis (kaip nustatyta BDAR) mūsų atžvilgiu.

3. KOKIAIS PRINCIPAIS MES VADOVAUJAMĖS?

Tvarkydami jūsų asmens duomenis mes:

 1. laikysimės galiojančių ir taikomų įstatymų, įskaitant BDAR, reikalavimų;
 2. tvarkysime jūsų asmens duomenis teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu;
 3. rinksime jūsų asmens duomenis nustatytiems, aiškiai apibrėžtiems ir teisėtiems tikslams ir netvarkysime jų jokiu būdu, kuris nėra suderintas su tokiais tikslais, išskyrus įstatymų leidžiamus atvejus;
 4. imsimės visų pagrįstų priemonių užtikrinti tam, kad netikslūs ar neišsamūs asmens duomenys, atsižvelgiant į tvarkymo tikslus, būtų nedelsiant ištaisyti arba papildyti, tokių duomenų tvarkymas būtų nutrauktas arba jie būtų sunaikinti;
 5. saugosime tokius duomenis tokia forma, kad jūsų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai būtina asmens duomenų tvarkymo tikslais;
 6. nesidalinsime asmens duomenimis su jokiomis trečiosiomis šalimis ir neskelbsime tokių duomenų, išskyrus atvejus, nurodytus Privatumo politikoje arba taikytinuose įstatymuose;
 7. užtikrinsime, kad jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi taip, kad būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo tvarkymo be leidimo ar neteisėto tvarkymo ir nuo atsitiktinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo, naudojant atitinkamas technines ar organizacines priemones.

4. KAIP MES RENKAME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

Mes tvarkome jūsų asmens duomenis, gautus šiais būdais:

 1. Kai mums pateikiate duomenis. Jūs pateikiate mums savo asmeninius duomenis ir kitą informaciją naudodamiesi Platforma ir (arba) mūsų socialinių tinklų paskyromis, atlikdami aktyvius veiksmus naudodamiesi tokiu tinklu, t. y. rašydami mums arba bendraudami su mūsų komanda, pateikdami savo skundus ir (arba) užklausas, pavedimus, komentarus, kurdami savo profilį ir pan. Atkreipkite dėmesį, kad jei su mumis susisieksite raštu arba el. paštu, mes galime saugoti susirašinėjimo duomenis.
 2. Kai naudojatės mūsų Platforma ir (arba) mūsų socialinių tinklų paskyromis. Kai naudojatės mūsų valdoma Platforma ir (arba) mūsų socialinių tinklų paskyromis, automatiškai renkama tam tikra informacija (pvz., adresas (IP), naudotos naršyklės tipas, metai, apsilankymų skaičius, peržiūrėtos Platformos, Platformoje praleistas laikas, interneto šaltinis (iš kurio buvote peradresuoti), informacija apie vartotojo įrenginio informaciją, kalbą, šalį, interneto tiekėją ir t. t.).
 3. Kai gauname jūsų asmens duomenis iš kitų asmenų, įstatymų ir (arba) šios Privatumo politikos nustatyta tvarka.

Galime sujungti tiesiogiai iš jūsų gautus asmens duomenis su duomenimis, surinktais atskirai iš viešųjų ar prieinamų šaltinių. Pavyzdžiui, jūsų pateikti asmens duomenys gali būti derinami su duomenimis, gautais naudojant slapukus Platformose ir (arba) socialiniuose tinkluose, duomenimis, surinktais teikiant paslaugas jums, arba duomenimis, kurie buvo teisėtai gauti iš trečiųjų šalių. Jūs visada galėsite prašyti ištaisyti klaidingus asmens duomenis ir naudotis visomis kitomis teisėmis, suteiktomis jums, kaip duomenų subjektui.

5. KODĖL IR KAIP TVARKOME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

Mes galime tvarkyti jūsų asmens duomenis šiame Privatumo politikos skyriuje žemiau nurodytais tikslais. Kiekvienas asmens duomenų tvarkymo tikslas yra individualus ir atskiras. Iškilus klausimams, kuriuos konkrečius jūsų asmens duomenis mes tvarkome, nedvejodami susisiekite su mumis naudodamiesi Privatumo politikos 12 skyriuje nurodytomis teisėmis.

1. Tiesioginės rinkodaros tikslais. Jūsų asmens duomenis tvarkome gavę jūsų sutikimą ir norėdami pateikti jums naujienlaiškius. Naujienlaiškių turinys priklauso nuo to, kas jums svarbu, ir gali apimti naujienas apie mus, naujienas apie kursų rengėjus/ leidėjus/ kitus mūsų partnerius, mūsų pasiūlymus ir informaciją apie mūsų prekes ir (arba) paslaugas arba su mumis susijusių asmenų ir mūsų partnerių/kursų teikėjų/leidėjų prekes ir (arba) paslaugas, renginius ar bet kokią kitą informaciją, taip pat siekiant pagerinti mūsų paslaugas.

Šiuo tikslu galime tvarkyti tokius asmens duomenis kaip prisijungimo vardas, el. pašto adresas, vardas ir pavardė (jei jie iš tikrųjų sudaro jūsų el. pašto adresą), pasirinktas prenumeratos dažnumas (savaitinė, mėnesinė ir t. t.), pasirinktas turinio tipas (temos, geografija, kalbos ir t. t.). Šiuo atveju šiuos asmens duomenis gauname tiesiogiai iš jūsų.

Šiuo tikslu jūsų asmens duomenys gali būti pateikti arba perduoti juridiniams asmenims, teikiantiems Platformos priežiūros ir kitas IT paslaugas, rinkodaros bendrovėms ir t. t.

Šiuo tikslu jūsų asmens duomenys saugomi tol, kol jūs neatšaukiate savo sutikimo dėl atitinkamo duomenų tvarkymo.

Norėdami gauti daugiau informacijos apie asmens duomenų tvarkymą tiesioginės rinkodaros tikslais, skaitykite šios Privatumo politikos 6 skyrių.

2. Mūsų veiklos kokybės kontrolės bei Platformos ir (arba) mūsų socialinių tinklų paskyrų naudojimo funkcionalumo užtikrinimo tikslais (jūsų pateiktų užklausų ir (arba) skundų, komentarų ir komunikacijos (įskaitant saugojimą) apdorojimas). Kai susisiekiate su mumis (arba mes susisiekiame su jumis, gavę jūsų užklausą), mes tvarkome informaciją, gautą telefonu, el. paštu, per Platformą ir (arba) mūsų socialinių tinklų paskyras arba bet kokiu kitu komunikavimo būdu. Mes naudojame šiuos duomenis, kad atsakytume jums ir išnagrinėtume jūsų klausimą ar problemą, vadovaudamiesi šia Privatumo politika.

Šiuo tikslu galime tvarkyti tokius asmens duomenis kaip vardas, pavardė, el. pašto adresas, interneto adresas (IP), slapyvardis, susijusi įmonė, telefono numeris, skundo ir (arba) užklausos turinys, paraiškos data ir laikas, komunikacijos informacija. Šiuo tikslu jūsų asmens duomenys gali būti gauti tiesiogiai iš jūsų; atliekant tyrimą ar analizuojant skundą, mes taip pat galime patys surinkti asmens duomenis (pvz., gavę jūsų skundus, susisiekiame su trečiaisiais asmenimis dėl faktinių aplinkybių, juos užfiksuojame ir t. t.).

Šiuo tikslu jūsų asmens duomenys gali būti pateikti arba perduoti juridiniams asmenims, teikiantiems interneto svetainių priežiūrą ir kitas IT paslaugas.

Šiuo tikslu jūsų asmens duomenys saugomi 1 metus nuo įrašymo dienos, išskyrus atvejus, kai yra pagrindo manyti, kad buvo padarytas nusikaltimas ar kiti neteisėti veiksmai, arba yra inicijuotas vidaus tyrimas iki atitinkamo tyrimo ir (arba) bylos nagrinėjimo pabaigos.

3. Siekiant tobulinti Platformą, siūlyti geresnes ir labiau pritaikytas paslaugas. Jūsų asmens duomenys, įskaitant asmeninius duomenis, gautus jums naudojant mūsų Platformą ir (arba) apsilankant mūsų socialinių tinklų paskyrose, bus naudojami tobulinant ir plėtojant Platformas bei siūlant geresnes ir labiau pritaikytas paslaugas.

Slapukai leidžia mums rinkti asmeninius duomenis, nurodytus Privatumo politikos 7 skyriuje.

Šiuo tikslu mes naudojame asmens duomenis, gautus iš jūsų arba surinktus jums naudojant Platformą ir (arba) gautus iš kitų asmenų (įskaitant socialinių tinklų valdytojus). Išsamesnės informacijos apie slapukų ir panašių technologijų naudojimą ieškokite Privatumo politikos 7 skyriuje.

4. Siekiant valdyti Paprastąją vartotojo paskyrą ir teikti paslaugas paprastam vartotojui (t. y. individualiam vartotojui). Norėdami naudotis mūsų paslaugomis (skaityti straipsnius, žiūrėti vaizdo kursus, atlikti apklausą, gauti sertifikatus ir t. t.), turite sukurti/atnaujinti Paprastąją vartotojo paskyrą ir profilį.

Kai kuriate arba atnaujinate savo Paprastąją vartotojo paskyrą, mes renkame ir saugome asmeninius duomenis ir kitą informaciją iš jūsų profilio dalies „Asmeninė informacija: jūsų asmenvardį (t. y. vardą, pavardę ar kitą pateiktą su vardu susijusią informaciją), jūsų nuotrauką (nebūtinai), šalį (nebūtinai), informaciją apie veiklos sritį (nebūtinai), kitą pateiktą informaciją apie jus (nebūtinai); iš jūsų profilio dalies „Paskyra/slaptažodis: el. pašto adresą, universiteto el. pašto adresą, įmonės el. pašto adresą, slaptažodį; iš jūsų profilio dalies „Mokėjimo būdai: vardą, nurodytą ant kredito kortelės, kredito kortelės numerį, kredito kortelės galiojimo datą, šalį, informaciją sąskaitų išrašymui (t. y. šalis, vardas ir pavardė, adresas, telefono numeris, susijusios įmonės/organizacijos kodas (nebūtinai), susijusios įmonės pavadinimas (nebūtinai), susijusios organizacijos CAT kodas (nebūtinai)); iš jūsų profilio dalies „Jūsų profilio nuostatos: turinio nuostatas (kalbas, kuriomis kalbate), jūsų interesų rinkas; iš jūsų profilio dalies Mano video kursai: žiūrimą video kursą, užbaigtą video kursą su išduotais sertifikatais, išsaugotą video įrašą vėlesniam peržiūrėjimui, priskirtą video įrašą; iš jūsų profilio dalies „Mano straipsniai ir žurnalai: naudojimo istoriją, vėlesniam peržiūrėjimui išsaugotus straipsnius ir žurnalus, prenumeratos plano informaciją, įsigytus straipsnius ir žurnalus, pirkimo istorijos informaciją (t. y. produkto pavadinimas, pirkimo data, bendra kaina, mokėjimo būdas, kita sąskaitų - faktūrų informacija); taip pat tvarkome jūsų Paprastojo vartotojo paskyros sukūrimo, atnaujinimo, išjungimo laiką.

Dalis profilio duomenų (pvz., jūsų pilnas vardas (t. y. vardas, pavardė arba kita pateikta su vardu susijusi informacija), jūsų nuotrauka (nebūtinai), šalis (nebūtinai), informacija apie veiklos sritį (nebūtinai), kita jūsų informacija apie save (nebūtinai) bus viešai peržiūrima kitų asmenų.

Šiuo tikslu naudojame asmeninius duomenis, gautus iš jūsų arba sukurtus naudojant Platformą ir (arba) gautus iš kitų asmenų (įskaitant Kursų teikėją/leidėją, bankus, mokėjimo įstaigas, darbdavius ir t. t.).

Šiuo tikslu asmens duomenys gali būti teikiami arba perduodami juridiniams asmenims, teikiantiems Platformos techninę priežiūrą, kitas IT ar teisines paslaugas.

Šiuo tikslu asmens duomenys saugomi ne ilgiau kaip 1 metus nuo Paprastosios vartotojo paskyros išjungimo.

5. Turinio publikavimo tikslais, t. y. internetiniuose video kursuose, testuose ir (arba) rašytiniuose straipsniuose, skelbiamuose Platformoje ir (arba) socialinių tinklų paskyrose.

Šiuo tikslu galime tvarkyti tokius kūrėjo asmens duomenis kaip vardas, pavardė, profesinės patirties aprašymas.

Šiuo tikslu asmens duomenis galima gauti tiesiogiai iš duomenų subjekto (t. y. kūrėjų) arba Kursų teikėjo/leidėjo.

Šiuo tikslu asmens duomenys gali būti teikiami arba perduodami juridiniams asmenims, teikiantiems Platformos techninę priežiūrą ir kitas IT paslaugas.

Šiuo tikslu asmens duomenys saugomi tam tikrą laikotarpį, kuris yra nustatytas kūrėjų ir Kursų teikėjo/leidėjo sudarytoje sutartyje.

6. Bet kokiems kitiems mūsų vidaus dokumentuose numatytiems tikslams, kai esame įpareigoti tvarkyti jūsų asmens duomenis pagal įstatymus arba remiantis bet kokiu teisiniu interesu arba kitais įstatymų numatytais teisėto asmens duomenų tvarkymo pagrindais.

6. AR NAUDOJAME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS TIESIOGINEI RINKODARAI IR KOKIOS YRA MŪSŲ NAUJIENLAIŠKIŲ PRENUMERATOS TAISYKLĖS?

Gavę jūsų sutikimą, galime naudoti jūsų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais, kad galėtume pateikti jums mūsų pasiūlymus, naujienas ir informaciją apie mūsų paslaugas, kurios, mūsų manymu, yra jums įdomios.

Šiuo tikslu tvarkome tokius asmens duomenis, kaip nurodyta 5 skyriuje.

Galite pasirinkti, ar leisti mums naudoti jūsų asmens duomenis tiesioginei rinkodarai. Tai galite padaryti Platformoje užsiprenumeruodami mūsų naujienlaiškius arba nutraukdami jų prenumeratą.

Jei duodate sutikimą naudoti savo asmens duomenis tiesioginei rinkodarai, mes galime naudoti jūsų asmens duomenis mūsų Platformų analizavimui ir jų efektyvumo gerinimui, reklamai ir rinkos tyrimams bei bet kokiais kitais mūsų rinkodaros ir pardavimo tikslais. Tokiu atveju naudosime nuasmenintus duomenis.

Net jei davėte sutikimą tvarkyti savo asmens duomenis tiesioginei rinkodarai, šis sutikimas bet kuriuo metu gali būti atšauktas dėl visų tvarkymo veiksmų arba jų dalies. Tokiu atveju galite:

 1. informuoti mus apie atšaukimą elektroniniu būdu gaunamuose pranešimuose ir (arba) pasiūlymuose (pvz., paspaudus nuorodą dėl prenumeratos atsisakymo);
 2. išsiųsti paraišką el. paštu (mūsų kontaktinius el. paštus galima rasti Privatumo politikos 2 skyriuje). Paraiškoje turi būti aiškiai nurodyti jūsų vardas, pavardė ir kiti duomenys (jei yra). Jei šiuo būdu pareiškiate norą atšaukti savo sutikimą, galime paprašyti pateikti jūsų tapatybę patvirtinančius dokumentus.
 3. Jei atšauksite savo sutikimą, mes stengsimės kuo greičiau nutraukti jūsų asmens duomenų tvarkymą tiesioginės rinkodaros tikslais.
 4. Sutikimo atšaukimas automatiškai įpareigoja mus sunaikinti jūsų asmens duomenis arba pateikti jums informaciją apie mūsų sutvarkytus asmens duomenis, todėl, jei norite, kad mes taip pat atliktume ir šiuos veiksmus, apie tokius prašymus turėtumėte mus informuoti atskirai.

7. KAIP MES NAUDOJAME SLAPUKUS?

Mes renkame informaciją apie jus naudodami slapukus ir panašias technologijas. Slapukai yra maži tekstiniai failai, kurie laikinai įrašomi į jūsų įrenginio standųjį diską ir leidžia mums atpažinti jus per kitus jūsų apsilankymus Platformoje, socialiniuose tinkluose, išsaugoti asmens naršymo istoriją, parinktis, pritaikyti turinį, pagreitinti paieškas Platformoje, sukurti patogią ir draugišką aplinką Platformoje, kad ji būtų efektyvesnė ir patikimesnė. Slapukai yra įprasta naršymo svetainėse praktika, kuri palengvina naudojimąsi svetaine.

Slapukai leidžia mums rinkti tokią informaciją, kuri yra nurodyta Privatumo politikos 7 skyriuje.

Informacija, gauta naudojant slapukus, naudojama šiems tikslams:

 1. Platformos funkcionalumo užtikrinimui (pvz., norint naudoti konkrečios Platformos personalizavimą);
 2. Platformos tobulinimui arba vystymui, kad ji geriau atlieptų jūsų poreikius;
 3. paslaugų plėtrai ir Platformos naudojimo analizei;
 4. tiksliniam rinkodaros sprendimų orientavimui.

Nepažeisdami teisės aktų, mes galime apjungti informaciją apie asmenį, gautą naudojant slapukus, su informacija, gauta kitomis priemonėmis (pvz., informaciją apie Platformos naudojimą, jūsų pateiktus asmens duomenis).

Atkreipkite dėmesį, kad Platformoje, socialiniuose tinkluose gali būti naudojami šie slapukai:

 1. techniniai slapukai – slapukai, būtini Platformų veikimui;
 2. funkciniai slapukai – slapukai, kurie, nors ir nebūtini Platformų veikimui, žymiai pagerina jų veikimą, kokybę ir vartotojų patirtį;
 3. analitiniai slapukai – slapukai, naudojami Platformos lankytojų navigacijos metodų statistinės analizės paruošimui; šių slapukų surinkti duomenys naudojami anonimiškai;
 4. tiksliniai ar reklaminiai slapukai – slapukai, naudojami parodyti pasiūlymus ar kitą informaciją, kuri jums galėtų būti įdomi;
 5. socialinio tinklo slapukai – slapukai, būtini norint naudoti Platformų informaciją jūsų socialinio profilio paskyroje.

Visa informacija apie mūsų Platformoje naudojamus slapukus, jų naudojimo paskirtis, galiojimą ir naudojamus duomenis pateikiami žemiau:  

Naudojimo vieta

Pavadinimas

Tikslas

Sukūrimo momentas

Terminas

Asmeniniai duomenys

Platforma

eucookie

Šis slapukas naudojamas norint sužinoti, ar vartotojai jau sutiko su slapukų politika

Apsilankymo Platformoje metu

1 savaitė

Informacija apie sutikimą


s galite duoti sutikimą naudoti slapukus mūsų Platformoje šiais būdais:

 1. nepanaikindami jų ir (arba) nekeisdami svetainės naršyklės nustatymų, kad išjungtumėte slapukus;
 2. pasirinkdami „Priimtikonkrečioje Platformoje naudojamoje nuorodoje (nustatymų dėžutėje).

Savo sutikimą naudoti slapukus galite atšaukti bet kuriuo metu. Tai galite padaryti pakeisdami savo naršyklės parametrus, kad išjungtumėte slapukus. Kaip tai padaryti, priklauso nuo naudojamos operacinės sistemos ir naršyklės. Išsamią informaciją apie slapukus, jų naudojimą ir atšaukimo galimybes galite rasti http://AllAboutCookies.org arba http://google.com/privacy_ads.html.

Tam tikrais atvejais, ypač kai išjungiami techniniai ir funkciniai slapukai, slapukų nepriėmimas arba jų pašalinimas gali sulėtinti naršymo internete greitį, apriboti tam tikrų konkrečių funkcijų veikimą Platformoje arba blokuoti prieigą prie Platformos.

Daugiau informacijos apie išorines svetaines (tokias kaip socialiniai tinklai) galima rasti Privatumo politikos 11 skyriuje.

8. KAIP MES DALINAMĖS JŪSŲ ASMENS DUOMENIMIS?

Garantuojame, kad jūsų asmens duomenys nebus parduodami, tiekiami ar jais kitaip dalinamasi su trečiosiomis šalimis be jokio teisėto pagrindo ir bus naudojami tik tais tikslais, dėl kurių jie buvo surinkti. Jūsų asmens duomenų neperduosime jokiu kitu būdu, kaip tik pagal šią Privatumo politiką ir (arba) kitus vidaus dokumentus ir teisės aktus. Tačiau pasiliekame teisę teikti informaciją apie jus, jeigu tai turime daryti įstatymų nustatyta tvarka arba jei to prašo teisėtai veikiančios institucijos ar institucijos, užsiimančios baudžiamuoju persekiojimu.

Mes galime perduoti jūsų asmens duomenis įmonėms, kurios mums padeda vykdyti savo veiklą. Mes prašome tokių partnerių tvarkyti jūsų duomenis tik pagal mūsų pateiktus nurodymus ir pagal galiojančius teisės aktus, užtikrinančius jūsų asmens duomenų apsaugą. Su šiais asmenimis sudarome sutartis, kad įpareigotume juos griežtai laikytis asmens duomenų apsaugos reikalavimų.

Minėtų paslaugų teikėjų galimybė naudoti jūsų duomenis yra ribota – jie negali naudoti tokių duomenų jokiems kitiems tikslams, išskyrus paslaugų teikimą mums.

Nebaigtas asmenų ir tokių asmenų, su kuriais dalinamės jūsų asmens duomenimis, kategorijų sąrašas pateikiamas Privatumo politikos 5 skyriuje kiekvienam asmens duomenų naudojimo tikslui atskirai.

9. KIEK LAIKO MES SAUGOME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

Mes saugome jūsų asmens duomenis ne ilgiau, nei tai būtina duomenų tvarkymo tikslais, arba tai numato įstatymai - jeigu jie nustato ilgesnį duomenų saugojimo laikotarpį.

Mūsų tikslas nėra saugoti pasenusius, nesvarbius asmens duomenis, todėl atnaujinus duomenis (pvz., specifikaciją, pakeitus informaciją ir t. t.), saugoma tik aktuali informacija. Sena informacija saugoma tik tuo atveju, jei tai būtina įstatymų nustatyta tvarka arba mūsų veiklai vykdyti.

Jūsų asmens duomenų saugojimo sąlygos nurodytos šios Privatumo politikos 5.1 straipsnyje kiekvienam asmens duomenų naudojimo tikslui atskirai.

10. KAIP MES SAUGOME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

Iš jūsų surinkti duomenys bus saugomi ES teritorijoje, tačiau taip pat gali būti perduoti arba saugomi už ES ribų. Juos taip pat gali tvarkyti mūsų darbuotojai arba mūsų partnerių, įsikūrusių už ES ribų, darbuotojai. Perduodami jūsų duomenis už ES ribų, mes atliksime visus būtinus veiksmus, kad užtikrintume, kad jūsų duomenys būtų tvarkomi saugiai ir laikantis šios Privatumo politikos.

Deja, informacijos perdavimas internetu nėra visiškai saugus. Net jei mes dedame visas pastangas, kad apsaugotumėm jūsų asmens duomenis, negalime užtikrinti duomenų saugumo, kai tokius duomenis pateikiate Platformoje – jūs prisiimate riziką, susijusią su duomenų perdavimu į Platformą. Kai gausime jūsų duomenis, taikysime griežtas procedūras ir saugos priemones, kad apsaugotume jūsų duomenis nuo bet kokios neteisėtos prieigos.

Mažai tikėtinu atveju, jei sužinosime apie jūsų asmens duomenų saugumo pažeidimą, dėl kurio gali kilti didelis pavojus jūsų teisėms ir laisvei, nedelsdami informuosime jus, kai tik sužinosime ir nustatysime, kokia informacija buvo gauta.

11. IŠORINĖS SVETAINĖS

Platformoje gali būti nuorodų į išorines svetaines – svetaines, kuriose turime paskyras ir kuriose reklamuojamos mūsų paslaugos, arba svetaines, kurių turinys susijęs su muitine. Naudodamiesi tokiomis nuorodomis, kad pasiektumėte bet kurią iš tokių svetainių, atkreipkite dėmesį, kad šios svetainės ir paslaugos, teikiamos per tokias svetaines, turi savo Privatumo politiką, ir mes neprisiimame jokios atsakomybės ar įsipareigojimų už šią politiką ar bet kokius asmeninius duomenis, surinktus šiose svetainėse ar teikiant paslaugas, pvz., kontaktinius ar lokacijos duomenis. Rekomenduojame peržiūrėti tokią politiką prieš pateikiant asmens duomenis tokiose svetainėse arba prieš naudojantis kitomis paslaugomis. Taip pat rekomenduojame perskaityti trečiųjų šalių, kontroliuojančių šias svetaines, privatumo pareiškimus ir tiesiogiai susisiekti su paslaugų teikėjais, jei kyla klausimų, kaip jie naudoja jūsų asmens duomenis.

12. KOKIOS YRA JŪSŲ TEISĖS?

Tvarkydami jūsų asmens duomenis, mes užtikriname jūsų teises pagal BDAR ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą. Jūs, kaip asmens duomenų subjektas, turite šias teises:

 1. žinoti (būti informuotam) apie jūsų asmens duomenų tvarkymą;
 2. susipažinti su mūsų tvarkomais jūsų asmens duomenimis;
 3. reikalauti ištaisyti ar papildyti, patikslinti jūsų neteisingus, netikslius, neišsamius asmens duomenis;
 4. prašyti sunaikinti asmens duomenis, kai jie nebereikalingi tiems tikslams, kuriems jie buvo surinkti;
 5. prašyti sunaikinti asmens duomenis, jei jie tvarkomi neteisėtai, arba kai atšaukiate savo sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo, arba nesuteikiate sutikimo, kuris yra būtinas;
 6. prieštarauti asmens duomenų tvarkymui arba atšaukti anksčiau duotą sutikimą;
 7. prašyti nutraukti asmens duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą) kilus bet kokiems ginčams arba jei yra būtina patikrinti duomenų tvarkymo teisėtumą, duomenų tikslumą, taip pat tam tikrais atvejais, kai mums jau nebereikia asmens duomenų, tačiau jūs nenorite, kad juos panaikintume;
 8. prašyti pateikti jūsų asmens duomenis, jei techniškai įmanoma, surinktus jūsų sutikimu arba sutarties vykdymo tikslais lengvai skaitomu formatu, arba prašyti nusiųsti kitam duomenų valdytojui.

Mes siekiame užtikrinti jūsų, kaip asmens duomenų subjekto, teisių įgyvendinimą ir sudaryti visas sąlygas veiksmingam šių teisių įgyvendinimui, tačiau pasiliekame teisę nevykdyti jūsų reikalavimų, kai būtina užtikrinti:

 1. mums nustatytų teisinių įsipareigojimų vykdymą;
 2. nacionalinį saugumą arba gynybą;
 3. viešąją tvarką, nusikalstamos veiklos prevenciją, tyrimą, nustatymą ar baudžiamąjį persekiojimą;
 4. svarbius valstybės ekonominius ar finansinius interesus;
 5. oficialios arba profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą;
 6. jūsų, taip pat ir kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.

Savo pretenzijas, susijusias su jūsų teisių įgyvendinimu, galite pateikti paštu arba bet kokiomis elektroninio ryšio priemonėmis. Gavę jūsų paraišką, galime paprašyti pateikti jūsų tapatybę patvirtinančius dokumentus ir bet kokią kitą papildomą informaciją, susijusią su paraiška ir būtiną mums.

Gavę jūsų paraišką, atsakysime jums ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo jūsų paraiškos gavimo dienos ir visų dokumentų, reikalingų atsakymui parengti, pateikimo dienos.

Jei manysime, kad tai būtina, mes nutrauksime jūsų duomenų tvarkymą (išskyrus saugojimą) iki kol bus priimtas sprendimas dėl jūsų paraiškos. Jei savo sutikimą atšauksite teisėtu būdu, mes nedelsdami, bet ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų, nutrauksime jūsų asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus atvejus, numatytus šios Privatumo politikos 12.2 straipsnyje ir teisės aktuose, t. y. kai esame įpareigoti toliau tvarkyti jūsų duomenis pagal galiojančius įstatymus, mūsų teisinius įsipareigojimus, teismo sprendimus ar institucijų duotus privalomus nurodymus.

Jei atsisakysime įvykdytį jūsų reikalavimą, mes aiškiai nurodysime tokio atsisakymo priežastis.

Jei nesutinkate su mūsų veiksmais ar atsakymu į jūsų paraišką, galite apskųsti mūsų veiksmus ir sprendimus kreipdamiesi į kompetentingą valstybės instituciją.

13. KUR GALITE PATEIKTI SKUNDĄ?

Jei norite pateikti skundą dėl jūsų duomenų tvarkymo, pateikite jį raštu, nurodydami kiek įmanoma daugiau informacijos šios Privatumo politikos pabaigoje nurodytais kontaktiniais duomenimis. Mes bendradarbiausime su jumis ir stengsimės nedelsiant išspręsti visus klausimus.

Jei manote, kad jūsų teisės buvo pažeistos, galite pateikti apeliaciją mūsų priežiūros institucijoms. Jūs taip pat turite teisę pateikti skundą mūsų vadovaujančiai priežiūros institucijai (daugiau informacijos ir kontaktinius duomenis rasite: http://vdai.lrv.lt/) arba jūsų vietos priežiūros institucijai pagal teisės aktų reikalavimus. Tačiau pagrindinis mūsų tikslas - operatyviai ir taikiai išspręsti visus ginčus bendradarbiaujant su jumis.

14. KAIP ATNAUJINAMA ŠI PRIVATUMO POLITIKA?

Visi mūsų Privatumo politikos pakeitimai bus paskelbti Platformoje. Prireikus, informuosime jus apie bet kokius pakeitimus. Platformoje taip pat gali būti pateiktos naujos Privatumo politikos sąlygos ir jums gali tekti jas perskaityti ir su jomis sutikti, kad galėtumėte toliau naudotis Platforma ir (arba) mūsų paslaugomis.

15. KAIP SUSISIEKTI SU MUMIS?

Visi dokumentai, susiję su šia Privatumo politika, turi būti išsiųsti mums, arba galite susisiekti su mumis, naudodamiesi šios Privatumo politikos 2 skyriuje nurodyta kontaktine informacija.

Pamiršote slaptažodį?

* Pažymėti laukai privalomi

Sutinku su Terminai ir Sąlygos  ir Privatumo politika

Slaptažodžio priminimas

Slaptažodžio priminimas išsiųstas


Login with Google Login with LinkedIn

Susisiekite su mumis

Ačiū už pranešimą
Maksimalus failo dydis 6 mb.
Failas per didelis