E-mokymų platforma
Tai vieta kurioje susitinka tie, kam reikia tam tikrų muitinės srities žinių ir tie, kurie jų turi. Platforma padeda apsikeisti informacija.

Nepraleiskite naujovių. Prenumeruokite naujienlaiškį, kurį gausite kas mėnesį!
Atidžiai perskaitykite prenumeravimo ir privatumo politikos taisykles, prieš užsisakydami naujienlaiškį.
Nepraleiskite naujovių. Prenumeruokite naujienlaiškį, kurį gausite kas mėnesį!
Atidžiai perskaitykite prenumeravimo ir privatumo politikos taisykles, prieš užsisakydami naujienlaiškį.
PRIVATUMO POLITIKA
Mes suprantame, kad jūsų asmens duomenų apsauga yra labai svarbi. Renkame ir tvarkome tik tuos duomenis, kurie yra būtini mūsų veiklai vykdyti. Asmens duomenis tvarkome teisiškai, skaidriai ir sąžiningai, iš anksto nustatytais tikslais ir tik tiek, kiek tai reikalinga tvarkymo tikslams pasiekti. Tvarkydami asmens duomenis siekiame, kad jie būtų tikslūs, saugūs, konfidencialūs, tinkamai saugomi ir apsaugoti.

Jūsų asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. priimtu Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (ES) 2016/679 (BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir asmens duomenų tvarkymo reikalavimais, nustatytais kituose teisės aktuose.

1. Kas yra šis dokumentas?

1.1. Perskaitę šią privatumo politiką (toliau - Privatumo politika) jūs sužinosite, kaip ir kodėl mes tvarkome jūsų asmens duomenis, kaip gauname jūsų asmens duomenis, kam juos teikiame, kaip saugome jūsų asmens duomenis ir kokias jūs, kaip duomenų subjektas, teises turite.

1.2. Privatumo politika nustato privatumo sąlygas, susijusias su jūsų asmens duomenų tvarkymu ir mūsų privatumo taisyklėmis, taikomomis mūsų veikloje, atsižvelgiant į mūsų interneto svetainės www.customsclearance.net (toliau - Svetainė) naudojamas asmens duomenų tvarkymo ir mūsų privatumo taisykles, taikomas mūsų veikloje. Atidžiai perskaitykite Privatumo politiką, nes kiekvieną kartą, apsilankydami mūsų Svetainėje, sutinkate su šios privatumo politikos sąlygomis. Jeigu nesutinkate su šiomis sąlygomis, mūsų svetainėje nesilankykite.

1.3. Privatumo politika taikoma ir visiems asmenims, kurie lankosi Svetainėje, taip pat veiksmams, kurie galėjo būti atlikti Svetainėje, įskaitant turinio peržiūrą, užklausų pateikimą, komentarų rašymą ir kt.

1.4. Šioje Privatumo politikoje vartojama sąvoka „Asmens duomenys" apibrėžia bet kokią informaciją, leidžiančią jus identifikuoti - nustatyti jūsų tapatybę tiesiogiai ar netiesiogiai. Asmens duomenys gali būti, pavyzdžiui, vardas, pavardė, elektroninis paštas, telefono numeris, vietos duomenys ir internetinis identifikatorius, charakteristikos ir kiti asmens duomenys, kaip nurodyta BDAR.


2. Kas mes esame?

2.1. Šią svetainę tvarkome ir administruojame mes, t. y. UAB „CC Learning", registracijos adresas: Marių g. 17, Klaipėda, Lietuva, kontaktinis el. paštas: info@customsclearance.net (toliau - Mes arba mes).

2.2. Jums pateikiant savo asmens duomenis (kiekvieną kartą, kai naudojatės mūsų Svetaine) arba mums surinkus jūsų asmens duomenis iš kitų šaltinių, mes tampame jūsų asmens duomenų valdytojais ir tvarkome juos šioje Privatumo politikoje nurodytais tikslais. Jūs turite teisę pasinaudoti savo teisėmis (kaip nustatyta BDAR) mūsų atžvilgiu.


3. Kokių principų mes laikomės?

3.1. Tvarkydami jūsų asmens duomenis mes:

a) laikysimės galiojančių ir taikytinų įstatymų, įskaitant, BDAR, reikalavimų;

b) tvarkysime jūsų asmens duomenis teisėtai, sąžiningai ir skaidriai;

c) rinksime jūsų asmens duomenis nustatytais, aiškiai apibrėžtais ir teisėtais tikslais ir netvarkysime šių duomenų bet kokiu būdu, nesuderinamu su šiais tikslais, išskyrus įstatymais numatytus atvejus;

d) imsimės visų pagrįstų priemonių užtikrinti, kad asmens duomenys, kurie nėra tikslūs arba išsamūs, atsižvelgiant į tvarkymo tikslus, būtų nedelsiant ištaisyti ar papildyti, tokių duomenų tvarkymas būtų nutrauktas arba duomenys būtų sunaikinti;

e) saugosime šiuos tokius duomenis tokiu būdu, kuris leistų jus identifikuoti ne ilgiau, nei reikia tikslams, kuriems tvarkomi asmens duomenys;

f) nesidalinsime asmens duomenimis su jokia trečiąja šalimi ir neviešinsime šių duomenų, išskyrus Privatumo politikoje arba taikomuose įstatymuose nurodytus atvejus;

g) užtikrinsime, kad jūsų asmens duomenys bus tvarkomi taip, kad būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo neautorizuoto ar neteisėto duomenų tvarkymo ir atsitiktinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo, naudojant tinkamas technines ar organizacines priemones.


4. Kaip mes renkame jūsų asmens duomenis?

4.1. Mes tvarkome jūsų asmens duomenis, gautus šiais būdais:

a) Kai mums pateikiate duomenis. Jūs pateikiate mums savo asmens duomenis ir kitą informaciją, naudodami Svetainę savo aktyviais veiksmais, kai naudojate tokius tinklus, t. y., rašydami mums laiškus ar bendraudami su mūsų komanda, siųsdami savo nusiskundimus ir (arba) užklausas, užduotis, komentarus ir t. t. Prašome, atkreipkite dėmesį, kad mes galime saugoti susirašinėjimo duomenis, kai kreipiatės raštu ar elektroniniu paštu.

b) Kai naudojatės mūsų svetaine. Kai naudojatės mūsų kontroliuojama Svetaine, tam tikra informacija (pavyzdžiui, internetinis adresas (IP), naudojama naršyklė, metai, apsilankymų skaičius, peržiūrėtų puslapių skaičius, Svetainėje praleistas laikas, interneto resursas (iš kurio buvote nukreipti), informacija apie naudojamą įrenginį, kalbą, šalį, interneto paslaugų tiekėją ir t. t.) renkama automatiškai.

c) Kai gauname jūsų asmens duomenis iš kitų asmenų įstatymų ir (arba) šios Privatumo politikos nustatyta tvarka.

4.2. Mes galime apjungti asmens duomenis, gautus tiesiogiai iš jūsų, su duomenimis, individualiai surinktais iš atvirų ar prieinamų šaltinių. Pavyzdžiui, jūsų asmens duomenys gali būti apjungti su duomenimis, gautais suteikiant jums paslaugas, arba su duomenimis, teisišku būdu gautais iš trečiųjų asmenų. Jūs visada galite pareikalauti ištaisyti klaidingus duomenis ir pasinaudoti visomis kitomis savo, kaip duomenų subjekto, teisėmis.


5. Kodėl ir kaip mes tvarkome jūsų asmens duomenis?

5.1. Mes galime tvarkyti jūsų asmens duomenis šiame Privatumo politikos skyriuje nurodytais tikslais. Kiekvienas asmens duomenų tvarkymo tikslas yra individualus ir atskiras. Jei iškyla klausimų, kuriuos konkrečius asmens duomenis apie jus tvarkome, prašome susisiekti su mumis, pasinaudodami Privatumo politikos 12.1 straipsnyje nurodytomis jūsų teisėmis.

a) Tiesioginės rinkodaros tikslas. Mes tvarkome jūsų asmens duomenis, gavę jūsų sutikimą, norėdami jums pateikti informacinius biuletenius, įskaitant naujienas apie mus, mūsų pasiūlymus ir informaciją apie mūsų prekes ir (arba) paslaugas, ar su mumis ar mūsų partneriais susijusių asmenų prekes ir (arba) paslaugas, renginius ar kitą informaciją ir siekdami pagerinti mūsų paslaugas.

Šiuo tikslu mes tvarkome tokius asmens duomenis kaip elektroninio pašto adresą, vardą ir pavardę (jei jie iš tikrųjų sudaro jūsų elektroninio pašto adresą).

Šiuo atveju jūsų asmens duomenis gauname tiesiogiai iš jūsų.

Šiuo tikslu jūsų asmens duomenys gali būti tiekiami ar perduodami juridiniams asmenims, teikiantiems svetainių priežiūrą ir kitas IT paslaugas, arba rinkodaros bendrovėms ir t. t.

Šiuo tikslu jūsų asmens duomenys saugomi tol, kol gausime jūsų sutikimą dėl atitinkamų duomenų tvarkymo.

Daugiau informacijos apie asmens duomenų tvarkymą tiesioginės rinkodaros tikslais rasite šios Privatumo politikos 6 skyriuje.

b) Mūsų veiklos kokybės kontrolės ir Svetainės naudojimo funkcionalumo užtikrinimo tikslas (jūsų išsiųstų užklausų ir (arba) skundų, komentarų ir pranešimų tvarkymas (įskaitant saugojimą)). Kai jūs susisiekiate su mumis (arba mes susisiekiame su jumis, gavę jūsų užklausą), mes tvarkome informaciją, gautą telefonu, elektroniniu paštu, per Svetainę ir bet kokia kita ryšio forma.

Šiuo tikslu mes galime tvarkyti tokius asmens duomenis kaip vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą, interneto adresą (IP), slapyvardį, susijusią įmonę, telefono numerį, skundo turinį ir (arba) užklausą, paraiškos datą ir laiką, informaciją apie ryšį.

Šiuo tikslu jūsų asmens duomenys gali būti gauti tiesiogiai iš jūsų, vykdydami užklausą ar analizuodami skundą mes taip pat galime sukurti asmens duomenis (pavyzdžiui, gavę jūsų užklausą, mes susisiekiame su trečiaisiais asmenimis, norėdami sužinoti faktines aplinkybes, jas registruojame ir t. t.), socialinių tinklų valdytojų.

Šiuo tikslu jūsų asmens duomenys gali būti tiekiami ar perduodami juridiniams asmenims, teikiantiems svetainių priežiūrą ir kitas IT paslaugas.

Šiuo tikslu jūsų asmens duomenys yra saugomi 1 metus nuo įrašymo dienos, išskyrus atvejus, kai yra pagrindo manyti, kad padarytas nusikaltimas ar kiti neteisėti veiksmai, arba yra pradėtas vidaus tyrimas, iki atitinkamo tyrimo ir (arba) bylos nagrinėjimo pabaigos.

c) Bet kokie kiti mūsų vidaus dokumentuose numatyti tikslai, kai mes privalome tvarkyti jūsų asmens duomenis pagal įstatymus arba remiantis teisiniais interesais ar kitais įstatymų numatytais teisėtais asmens duomenų tvarkymo pagrindais.


6. Ar mes naudojame jūsų asmens duomenis tiesioginei rinkodarai ir kokios yra mūsų naujienlaiškių prenumeratos taisyklės?

6.1. Gavę jūsų sutikimą, mes galime naudoti jūsų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslams, kad galėtume pateikti jums mūsų pasiūlymus, naujienas ir informaciją apie mūsų paslaugas, kuri, mūsų manymu, jus gali sudominti.

6.2. Šiuo tikslu tvarkome asmens duomenis, nurodytus 5.1.a) punkte.

6.3. Galite pasirinkti, ar leisti mums naudoti jūsų asmens duomenis tiesioginei rinkodarai. Tai galite padaryti įvesdami savo elektroninio pašto adresą svetainėje ir paspausdami prenumeratos patvirtinimą arba rašydami mums elektroninį laišką ir patvirtindami gautą sutikimą prenumeratai.

6.4. Jei jūs sutinkate naudoti savo asmens duomenis tiesioginei rinkodarai, mes galime naudoti jūsų asmens duomenis analizuodami ir tobulindami mūsų tinklalapių, reklamos ir rinkos tyrimų efektyvumą bei kitiems mūsų rinkodaros ir pardavimo tikslams. Šiuo atveju naudosime nuasmenintus duomenis.

6.5. Net jei suteikėte savo sutikimą tvarkyti savo asmens duomenis tiesioginei rinkodarai, šį sutikimą galite atšaukti bet kuriuo metu visiems ar daliai tvarkymo veiksmų. Tokiu atveju galite:

a) informuoti mus apie atsisakymą būdu, nurodytu elektroniniu būdu gautame pranešime ir (arba) pasiūlyme (pavyzdžiui, paspaudus nuorodą prenumeratos atsisakymui);

b) išsiųsti paraišką elektroniniu paštu (mūsų kontaktiniai elektroninio pašto adresai nurodyti Privatumo politikos 2.1 skyriuje). Paraiškoje turi būti aiškiai nurodytas jūsų vardas ir pavardė bei kiti duomenys (jei yra). Jei norą atšaukti sutikimą išreiškiate šiuo būdu, galime paprašyti pateikti jūsų tapatybę patvirtinančius dokumentus.

6.6. Jei atšaukiate savo sutikimą, bandysime kuo greičiau nutraukti jūsų asmens duomenų tvarkymą tiesioginės rinkodaros tikslais.

6.7. Sutikimo atšaukimas automatiškai įpareigoja mus sunaikinti jūsų asmens duomenis arba suteikti jums informaciją apie mūsų tvarkomus asmens duomenis, todėl, jei norite, kad mes taip pat atliktumėme šiuos veiksmus, turite apie tai mus informuoti atskirai.


7. Kaip mes dalijamės jūsų asmens duoimenimis?

7.1. Mes garantuojame, kad jūsų asmens duomenys nebus parduodami, pateikiami ar kitaip platinami trečiosiomis šalimis be teisėtų priežasčių, taip pat nebus naudojami kitiems tikslams, nei jie buvo surinkti. Mes neperduosime jūsų asmens duomenų jokiu atveju, išskyrus numatytus šioje Privatumo politikoje ir (arba) kituose vidaus dokumentuose ir teisės aktuose. Tačiau mes pasiliekame teisę pateikti informaciją apie jus, jei turime tai daryti įstatymų nustatyta tvarka arba jei to prašo teisėtai veikiančios institucijos ar institucijos, dalyvaujančios vykdant baudžiamąjį persekiojimą.

7.2. Mes galime perduoti jūsų asmens duomenis bendrovėms, kurios padeda mums vykdyti veiklą. Mes prašome tokių partnerių tvarkyti jūsų duomenis tik pagal mūsų pateiktus nurodymus ir pagal galiojančius teisės aktus, užtikrinančius jūsų asmens duomenų apsaugą. Mes sudarome sutartis su šiais asmenimis, įpareigodami juos griežtai laikytis asmens duomenų apsaugos reikalavimų.

7.3. Šių paslaugų teikėjų galimybė naudotis jūsų duomenimis yra ribojama - jie negali naudoti tokių duomenų jokiems kitiems tikslams, išskyrus paslaugų teikimą mums.

7.4. Nebaigtinis asmenų ir asmenų, su kuriais mes dalijamės jūsų asmens duomenimis, kategorijų sąrašas pateikiamas Privatumo politikos 5.1 straipsnyje kiekvienam asmens duomenų naudojimo tikslui.


8. Kiek laiko mes saugome jūsų asmens duomenis?

8.1. Mes saugome jūsų asmens duomenis ne ilgiau nei tai būtina duomenų tvarkymui arba įstatymų nustatyta tvarka, jei jie numato ilgesnį duomenų saugojimo laikotarpį.

8.2. Mūsų tikslas nėra pasenusių, nesusijusių asmens duomenų laikymas, todėl atnaujinant duomenis (pvz., specifikacijos, informacijos pakeitimas ir kt.), saugoma tik atitinkama informacija. Istorinė informacija saugoma tik tuomet, kai tai būtina įstatymų nustatyta tvarka arba mūsų veiklos vykdymui.

8.3. Jūsų asmens duomenų saugojimo sąlygos yra nurodytos šios Privatumo politikos 5.1 straipsnyje kiekvienam asmens duomenų naudojimo tikslui.


9. Kaip mes saugome jūsų asmens duomenis?

9.1. Iš jūsų gauti duomenys bus saugomi ES teritorijoje, tačiau gali būti perduoti ar saugomi už ES ribų. Juos taip pat gali tvarkyti mūsų darbuotojai arba mūsų partneriai, nepriklausantys ES valstybėms. Perduodami duomenis už ES ribų, atliksime visus būtinus veiksmus, kad jūsų duomenys būtų tvarkomi saugiai ir laikantis šios Privatumo politikos reikalavimų.

9.2. Deja, informacijos perdavimas internete nėra visiškai saugus. Net jei stengiamės apsaugoti jūsų asmens duomenis, negalime užtikrinti duomenų saugumo, kai pateikiate tokius duomenis Svetainėje - jūs sutinkate su duomenų perdavimo Svetainėje galima rizika. Gavę jūsų duomenis, mes taikysime griežtas procedūras ir saugumo priemones nuo neteisėtos prieigos prie jūsų duomenų ir jų apsaugojimui.

9.3. Esant mažai tikėtinoms aplinkybėms, kad sužinosite apie jūsų asmens duomenų saugumo pažeidimą, dėl kurio gali kilti didelė rizika jūsų teisėms ir laisvėms, mes nedelsdami informuosime jus, kai tik sužinosime ir nustatysime, prie kokios informacijos buvo neteisėtai prieita.


10. Išorinės svetainės

11.1. Svetainėje gali būti nuorodų į išorines svetaines – svetaines, kuriose turime paskyras ir kuriose reklamuojamos mūsų paslaugos. Naudodami šias nuorodas pasiekti bet kurią iš šių svetainių, atkreipkite dėmesį, kad šios svetainės ir paslaugos, teikiamos per tokias svetaines, turi savo privatumo politiką ir mes neatsakome už šias taisykles ar asmens duomenis, surinktus šiose svetainėse ar teikiant paslaugas, pavyzdžiui, kontaktiniai ar vietos duomenys. Rekomenduojame peržiūrėti šią politiką prieš pateikiant asmens duomenis tokiose svetainėse arba naudojant kitas paslaugas. Taip pat rekomenduojame perskaityti trečiųjų šalių, kontroliuojančių šias svetaines, privatumo pareiškimus ir tiesiogiai susisiekti su paslaugų teikėjais, jei turite kokių nors klausimų apie tai, kaip jie naudoja jūsų asmens duomenis.


12. Kokios jūsų teisės?

12.1. Tvarkydami jūsų asmens duomenis, garantuojame jūsų teises pagal BDAR ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą. Kaip asmens duomenų subjektas jūs turite teises:

a) žinoti (būti informuotu) apie jūsų asmens duomenų tvarkymą;

b) susipažinti su jūsų asmens duomenimis, kuriuos tvarkome;

c) prašyti ištaisyti ar papildyti neteisingus, netikslius, neišsamius asmens duomenis;

d) prašyti sunaikinti asmens duomenis, kai tai nebėra būtini tikslams, kuriems jie buvo surinkti;

e) prašyti sunaikinti asmens duomenis, jei jie tvarkomi neteisėtai, arba kai atšaukiate savo sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo ar nepateikiate sutikimo, kuris yra būtinas;

f) prieštarauti asmens duomenų tvarkymui arba atšaukti anksčiau suteiktą sutikimą;

g) prašyti nutraukti asmens duomenų tvarkymą (išskyrus saugojimą) bet kokių ginčų atveju arba kai būtina patikrinti duomenų tvarkymo teisėtumą, duomenų tikslumą ir tam tikrais atvejais, kai mums jau nebereikia asmens duomenų, tačiau nenorite, kad mes ištrintumėme šiuos duomenis;

h) prašyti pateikti savo asmens duomenis, jei tai techniškai įmanoma, surinktus pagal jūsų sutikimą arba sutarties vykdymo tikslais, lengvai suprantamu formatu arba prašyti perduoti šiuos duomenis kitam duomenų valdytojui.

12.2. Mes stengsimės užtikrinti jūsų, kaip asmens duomenų subjekto, teisių įgyvendinimą ir sudaryti visas sąlygas tinkamai realizuoti šias teises, tačiau pasiliekame teisę susilaikyti nuo jūsų reikalavimų įvykdymo, kai mes turime užtikrinti:

a) mums nustatytų teisinių įsipareigojimų vykdymą;

b) nacionalinio saugumo ar gynybos reikalavimus;

c) visuomeninę tvarką, nusikalstamos veiklos prevenciją, tyrimą, nustatymą ar baudžiamojo persekiojimo vykdymą;

d) svarbius ekonominius ar finansinius valstybės interesus;

e) oficialios ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą;

f) jūsų teisių ir laisvių, taip pat kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.

12.3. Jūs galite pateikti savo pretenzijas, susijusias su jūsų teisių įgyvendinimu, asmeniškai, paštu arba bet kokiomis elektroninio ryšio priemonėmis. Gavę jūsų paraišką, mes galime paprašyti pateikti jūsų tapatybę patvirtinančius dokumentus, taip pat bet kokią papildomą informaciją, susijusią su prašymu ir kuri mums reikalinga.

12.4. Gavę jūsų pretenziją, mes atsakysime ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo jūsų prašymo gavimo ir visų dokumentų, reikalingų atsakymui parengti, pateikimo dienos.

12.5. Jei manome, kad tai būtina, mes nutrauksime jūsų duomenų tvarkymą (išskyrus saugojimą), kol bus priimtas sprendimas dėl jūsų prašymo. Jei jūs teisėtai atšaukiate savo sutikimą, mes nedelsdami, bet ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų, nutrauksime jūsų asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus atvejus, numatytus šios Privatumo politikos 12.2 straipsnyje ir teisės aktuose, t. y. kada mes privalome toliau tvarkyti jūsų duomenis pagal galiojančius įstatymus, mūsų teisinius įsipareigojimus, teismo sprendimus ar privalomus institucijų nurodymus.

12.6. Jeigu atsisakome įvykdyti jūsų prašymą, aiškiai nurodome tokio atsisakymo priežastis.

12.7. Jei nesutinkate su mūsų veiksmais ar atsakymu į jūsų prašymą, galite apskųsti mūsų veiksmus ir sprendimus kreipdamiesi į kompetentingą valstybės instituciją.


13. Kaip galite pateikti skundą?

13.1. Jei norite pateikti skundą dėl duomenų tvarkymo, turite pateikti jį raštu, nurodydami kiek įmanoma daugiau informacijos, kontaktiniais duomenimis, pateiktais šios Privatumo politikos pabaigoje. Mes bendradarbiausime su jumis ir sieksime nedelsiant išspręsti visus klausimus.

13.2. Jei manote, kad buvo pažeistos jūsų teisės pagal BDAR, galite pateikti apeliaciją mūsų priežiūros institucijoms. Daugiau informacijos ir kontaktiniai duomenys pateikiami Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos interneto svetainėje (www.ada.lt). Tačiau pagrindinis mūsų tikslas yra tinkamas ir taikus ginčų sprendimas, bendradarbiaujant su jumis.


14. Kaip atnaujinama ši privatumo politika?

14.1. Bet kokie mūsų Privatumo politikos pakeitimai bus paskelbti Svetainėje. Prireikus informuosime jus apie bet kokius pakeitimus. Naujos privatumo politikos sąlygos taip pat gali būti teikiamos tinklalapiuose, todėl jums gali tekti jas perskaityti ir priimti jas, kad ir toliau galėtumėte naudotis Svetaine ir (arba) mūsų paslaugomis.


15. Kaip su mumis susisiekti?

15.1. Visi su šia Privatumo politika susiję dokumentai turi būti siunčiami mums arba galite susisiekti su mumis šios Privatumo politikos 2.1 straipsnyje nurodytais kontaktiniais duomenimis.
Prenumeravimo taisyklės
Patvirtinant prenumeratą sutinku, kad CC Learning UAB ('CC Learning') siųstų man asmeninius pasiūlymus ('Naujienlaiškius'), įskaitant naujienlaiškius, naujienas apie paslaugas ar kitą susijusią informaciją.

Suprantu, kad Naujienlaiškių siuntimo tikslu CC Learning apdoroja mano asmeninius duomenis (tokius kaip elektroninio pašto adresas, vardas ir pavardė (jeigu jie sudaro Jūsų elektroninio pašto adresą)) tiesioginės rinkodaros tikslais.

Žinau, kad sutikimą galiu bet kuriuo metu atšaukti. Suprantu, kad atšaukimą galiu atlikti keliais būdais: (i) paspaudžiant Naujienlaiškio atsisakymo nuorodą gautame elektroniniame laiške; (ii) parašant apie atšaukimą info@customsclearance.net

Perskaičiau Naujienlaiškių prenumeratos taisykles (įskaitant informaciją apie asmens duomenų turėtojo teises) nurodytas Privatumo Politikoje.
Kas yra customsclearance.net?
Tai vieta kurioje susitinka tie, kam reikia tam tikrų muitinės srities žinių ir tie, kurie jų turi. Platforma padeda apsikeisti informacija. Ji šiuo metu kuriama ir bus paleidžiama etapais iki pilno starto 2019 m. spalį.

Mūsų vizija yra pateikti visą tarptautinę tiekimo grandinę apimančias muitinės srities žinias – pradedant eksporto šalimi, tęsiant perdirbimo ir tranzito šalimis, ir baigiant importo šalimi. Reikiamos žinios bus lengvai randamos visomis kalbomis, vienoje vietoje – www.customsclearance.net
Kaip vyks žinių apsikeitimas?
Specialistai platformoje kurs internetinius video seminarus ir rengs straipsnius.
Partneriai publikuos informaciją apie turinį, kuris yra jų svetainėse, leidiniuose arba kituose šaltiniuose.
Besimokantieji ras reikiamą informaciją muitinės klausimais ir naudosis ja nemokamai arba už nustatytą mokestį.
Mūsų misija yra skatinti žinių muitinės tema apsikeitimą visoje tarptautinėje tiekimo grandinėje ir užtikrinti, kad šis apsikeitimas būtų technologiškai kuo paprastesnis.
Ko customsclearance.net ieško šiuo metu?
Šiuo metu mes ieškome organizacijų, įmonių ir asmenų, kurie nori dalintis savo muitinės srities žiniomis:
Partnerių,
kurie turi informaciją muitinės temomis ir nori ja pasidalinti customsclearance.net.
Distributorių,
kurie rūpinsis turinio kūrimu ir informacijos sklaida savo šalyse.
Specialistų,
kurie rengs straipsnius ir kurs internetinius video mokymus, bei uždirbs už tai papildomų pajamų.
Maloniai kviečiame visus, susidomėjusius bendradarbiavimu, susisiekti su mumis!
Susisiekime
CC Learning UAB
Marių g. 17, LT-93264 Klaipėda, Lietuva


© 2019. Sukūrė "Creative Partner"