rugpjūčio 15, 2020
lt en

Apibrėžimas ‘muitų teisės aktai’ pateiktas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 952/2013, kuriuo nustatomas Sąjungos muitinės kodeksas, 5 straipsnio 2 punkte.

Pažiūrėkite video ir sužinokite daugiau (pateikti praktiniai pavyzdžiai)!

Užduotis

Video pabaigoje yra užduotis sužinoti daugiau apie tarptautines konvencijas, pavyzdžiai: Konvencija dėl suderintos prekių aprašymo ir kodavimo sistemos, Pataisyta Kioto konvencija, ATA konvencija.

Atmintinė

Muitų teisės aktai – teisės aktų visuma, kurią sudaro visi šie aktai:

  • Sąjungos muitinės kodeksas ir jį papildančios ar įgyvendinančios nuostatos, priimtos Sąjungos arba nacionaliniu lygiu;
  • Bendrasis muitų tarifas (1987 m. liepos 23 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo);
  • teisės aktai, kuriais nustatoma Sąjungos atleidimo nuo muito sistema (2009 m. lapkričio 16 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1186/2009, nustatantis Bendrijos atleidimo nuo muitų sistemą);
  • tarptautiniai susitarimai, kuriuose yra su muitų teise susijusių nuostatų, tiek, kiek jie taikomi Sąjungoje.