This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.

spalio 31, 2019
lt en
Bendrasis veterinarijos įvežimo dokumentas (BVĮD)

Photo by Raphaela Vergud on Unsplash

Bendrasis veterinarijos įvežimo dokumentas (BVĮD)

1 straipsnio 1 dalyje nurodyta: kai Direktyvoje 91/496/EEB nurodytas gyvūnas įvežamas į Bendriją iš trečiosios šalies, asmuo, atsakingas už krovinį Direktyvos 97/78/EB 2 straipsnio 2 dalies e punkte apibrėžta prasme, apie šį įvežimą praneša likus mažiausiai vienai darbo dienai iki numatomo gyvūno (-ų) įvežimo į Bendrijos teritoriją.

Šis pranešimas turi būti pateikiamas pasienio kontrolės posto veterinarijos darbuotojams dokumentu, sudarytu pagal Komisijos reglamento (EB) Nr. 282/2004, kuris nustato gyvūnų, įvežamų į Bendriją iš trečiųjų šalių, deklaravimo ir veterinarinio patikrinimo dokumentą, I priede nustatytą bendrojo veterinarijos įvežimo dokumento (BVĮD) pavyzdį. 

To access the full text please

Additionally, for all newcomers we give 5 paid articles for free.

Comments ()

Forgot password?

Password reset

Check your e-mail, we sent you a link to reset your password.


Continue with Google

Contact us

Thank you for report
Your email can be used only to contact you for problem details. It won't be used for advertising purposes
Maximum file size 6mb
File is too large